Filozoficzne koncepcje terapii – wyk. fakultatywny dr Małgorzaty Bogaczyk-Vormayr

dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Zakład Etyki

Wykład fakultatywny:

Filozoficzne koncepcje terapii

Punkty ECTS: 4

Czas i miejsce: środy, 15:00 – 16:30; sala 105 (bud. D)

Formuła: Wykład z użyciem PPP (wyłącznie wykład, bez e-learningu, ewentualna dyskusja w formie pytań z sali)

Zaliczenie: Zaliczenie z oceną; w formie ustnej – przygotowanie dwóch wybranych zagadnień z podanych dziesięciu

Tematy poszczególnych wykładów:

8 X 2014:  Od therapeia do enhancement. Historyczny i problemowy zakres tematyki wykładów

        

Keywords: therapeia, meditatio, techniki Siebie, troska o siebie, miara/równowaga, Ja/Selbst/self, podmiot, eudajmonizm, zdrowie/normalność, pathos, theoria vs. praxis, sprawczość, agency, resilience, doskonałość, enhancement, etyka, filozofia medycyny, psychologia, psychiatria, filozofia umysłu

15 X: Sokratejski postulat samopoznania

Keywords: gnothi seauton/poznaj samego siebie, granica/peras, podmiotowość, Sokrates/Platon, anamneza, pamięć, theoria, peristrophe, dajmonion, metafora zwierciadła

22 X:  Helleńskie modele tzw. Kultury Siebie

Keywords: epimeleia heautou/troska o Ja, praemeditatio malorum/rachunek sumienia, cynicy, epikureizm, stoicyzm, kontemplacja, L.A.Seneka, kultura listu, czas, Marek Aureliusz, śmiertelność, Galen

29 X: Antyczne i średniowieczne koncepcje „zdrowia duszy”

Keywords: askesis, meditatio, acedia, monastycyzm, eremityzm, Augustyn, iluminacjonizm, soliloquium, samopoznanie, autobiografia filozoficzna, vita activa – vita contemplativa, Awicenna, passiones animae, Akwinata, Mistrz Eckhart, docta ignorantia, unio mystica

5 XI: Nowożytne nauki o „namiętnościach duszy”

Keywords: podświadomość, melancholia, strach/lęk, sumienie, M. de Montaigne, samopoznanie, homo narrativus, monolog, negacja, W.Shakespeare, B.Pascal, cogito, autorefleksja, medytacja, emocja, R.Descartes, zmysł wewnętrzny, J.Locke, afekt, sentiment de l‘existence, J.J.Rousseau

12 XI: Filozoficzne koncepcje egzystencji

Keywords: cierpienie, współczucie, pesymizm, A.Schopenhauer, nihilizm, wolność, twórczość, F.Nietzsche, „choroba na śmierć”, egzystencja, lęk, S.Kierkegaard, wina, szaleństwo, Inny, F. Dostojewski, cierpienie, N.Bierdiajew, autobiografia, introspekcja, prospektywizm pamięci, M.Proust, wstyd, wstręt, samozaprzeczenie, F.Kafka, bunt, absurd, A.Camus, ucieczka od wolności

19 XI:  Pomiędzy psychologią a fenomenologią

Keywords: emocje, jaźń, funkcjonalizm, W. James, strumień świadomości, uczucie moralne, Eins-Sein,  M.Scheler, intuicjonizm, twórczość, H.Bergson, antypsychologizm/antynaturalizm, uważność/Aufmerksamkeit, Ja fenomenologiczne, Ja rozumiejące, E.Husserl, intersubiektywizm, wczucie, Gelassenheit, „skrytość zdrowia”, H.-G.Gadamer

26 XI: Psychoanaliza

Keywords: żałoba, nieświadomość, zadośćuczynienie, melancholia, histeria, depresja, neuroza, ego, Inny, persona, dialog terapeutyczny, transgresja, archetyp, nieświadomość indywidualna/zbiorowa, S.Freud, C.G. Jung, J.Lacan, J. Kristeva, schizoanaliza, G. Deleuze

3 XII: Dialogiczność filozoficzna, psychologia humanistyczna i filozofia komunikacji

Keywords: Inny, samotność ontologiczna, relacja dialogiczna, E.Lévinas, sytuacja graniczna, trauma, pojednanie, K.Jaspers, homo patiens, logoterapia, V.Frankl, We-I-Balance, empatia, dezintegracja pozytywna, samowychowanie, K.Dąbrowski, Ja aksjologiczne/Ja agatologiczne, nadzieja, J.Tischner, A.Kępiński

10 XII:  Biopolityczność w ujęciach filozofii i psychiatrii

Keywords: choroba, szaleństwo, schizofrenia, kreatywność, autonomia, seksualność, wykluczenie, nadzór, instytucjonalizacja, klinika, M.Foucault, homo sacer, przemoc symboliczna, habitus, pole władzy, P.Bourdieu

17 XII: Terapia w sporze bioetycznym

Keywords: podmiot, samostanowienie, prawo do opieki, prawo do informacji, postulat życia, testament woli, terapia uporczywa, eutanazja/dobra śmierć, inżynieria genetyczna, terapia genowa, R. Speamann, J.Harris, R.Chadwick, M.H.N.Schermer

7 I 2015: Koncepcje kognitywistyczne i neuroantropologiczne

Keywords: Ja/self, idem vs. ipse, self-awareness, percepcja, tożsamość, świadomość, metacognition, decyzyjność, pamięć krótko- i długotrwała, E.Kandel, mirror neuron, empatia, V.Gallese, „gen kooperacji”, J.Bauer, cognitive therapy (CT), język, gnothi seauton, tabula rasa, S.Pinker, social evaluation vs. association

14 I: Stanowiska klasycznej antropologii filozoficznej a postulaty transhumanizmu  

Keywords: Mängelwesen, A.Gehlen, ekscentryczność, introwersja, płacz/śmiech, pathos, ironia, zmysł, afekt, sens, H.Plessner, conditio humana, posthumanizm, enhancement, doskonałość, obsolete body, mind uploading, J.Harris, J.Savulescu, K. Warwick, N.Harbisson

21 I: Wykład podsumowujący. Dyskusja

28 I: Zaliczenie (ustalony zostanie jeszcze jeden termin zaliczenia – lutowy)

Comments are closed.