Home » Enrolment

Enrolment

System Internetowej Rekrutacji

Kontakt telefoniczny

61 829 4375

Ofer­u­jemy stu­dia: licenc­jackie, mag­is­ter­skie, dok­toranckie oraz pody­plo­mowe, w try­bie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Nasze kon­takty naukowe umożli­wiają stu­den­tom i dok­toran­tom wyjazdy na stype­n­dia zagraniczne oraz udział w pro­gramie wymi­any między­nar­o­dowej z uczel­ni­ami wyższymi, m.in. w Rzymie, Barcelonie, Paryżu, Bruk­seli, Man­ches­terze, Genewie, Berlinie, Ams­ter­damie, Ate­nach (ERASMUS).

Kierunki Studiów

Pomoc materialna i domy studenckie

W razie pytań prosimy o kontakt.


Studia doktoranckie

Informator (strony 46,47 dotyczą studiów w Instytucie Filozofii)