Home » prof. UAM dr hab. Danuta A. Michałowska

prof. UAM dr hab. Danuta A. Michałowska

Danuta Anna MichałowskaD.A.Michalowska

Stanowisko: adiunkt

 • Pełnomocnik Dziekana WNS UAM ds. przygotowania pedagogicznego
 • Koordynatorka specjalności nauczycielskiej na kierunku Filozofia WNS UAM

http://sn.amu.edu.pl

Dydaktyka:

Rok akademicki 2013/2014:

Studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie):

Filozofia edukacji i polityka oświatowa (wykład)

Pedagogika ogólna (wykład i ćwiczenia)

Podstawy dydaktyki (wykład i ćwiczenia)

Pedagogika szkoły podstawowej (wykład i ćwiczenia)

Pedagogika szkoły ponadpodstawowej (wykład i ćwiczenia)

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy komunikacji społecznej (warsztaty)

Warsztaty komunikacji interpersonalnej (warsztaty)

Drama – metody kreatywne w edukacji (konwersatorium)

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne w szkołach

Seminarium licencjackie i magisterskie

      Proponowana tematyka:

 • Filozofia edukacji
 • Edukacja filozoficzna i etyczna
 • Współczesne teorie i praktyki edukacyjne – aspekt filozoficzny i etyczny
 • Polityka oświatowa – aspekt filozoficzny i etyczny
 • Wartości w edukacji młodego człowieka
 • Refleksja, krytycyzm, kreatywność – edukacja w społeczeństwie demokratycznym
 • Pedagogika gender – wyzwania

Studia III stopnia (doktoranckie):

Kształcenie psychopedagogiczne: warsztaty metodyczne

Pedagogika szkoły wyższej (konwersatorium)

Podstawy komunikacji publicznej (warsztaty)

Inne przedmioty w ostatnich latach:

Podstawy komunikacji społecznej w edukacji (wykład i ćwiczenia)

Warsztaty komunikacji interpersonalnej (warsztaty)

Drama i psychodrama w edukacji (wykład i ćwiczenia)

*

Organizacja konferencji naukowych:

2008 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja (Poznań, 27 III 2008 r., organizator: Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk społecznych Instytutu Filozofii WNS UAM).

2009 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej (Poznań, 14-15 III 2009r., organizatorzy: Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk społecznych Instytutu Filozofii WNS UAM; Zakład Edukacji Artystycznej WSE UAM; ASP w Poznaniu).

2014 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania (Poznań, 28-29 III 2014r., organizatorzy: Zakład Dydaktyki Filozofii i Nauk społecznych Instytutu Filozofii WNS UAM; Zakład Edukacji Artystycznej WSE UAM; Wydział Edukacji Artystycznej UAP w Poznaniu) informacja: www.fse.amu.edu.pl

*

Edukacja : Danuta Anna Michałowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Wykształcenie: pedagogiczne, psychologiczno-terapeutyczne oraz muzyczne.

1995 – 2000 r. – asystent na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A.     Mickiewicza w Poznaniu,

od 2001 r.  –   adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 1. Teoria kształcenia i wychowania;
 2. Filozofia edukacji; polityka oświaty;
 3. Edukacja etyczna i filozoficzna w kontekście współczesnych przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturowych;
 4. Problemy dydaktyki etyki i filozofii; problemy kształcenia nauczycieli;
 5. Komunikacja społeczna w edukacji;
 6. Edukacja i psychologia twórczości; edukacja artystyczna (edukacja dramowa i muzyczna); drama i psychodrama w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz w terapii.

Autorka książki Drama w edukacji (2008) oraz praktyk w zakresie kreatywnych metod kształcenia oraz terapii – zwłaszcza dramy i psychodramy.

Kolejna monografia to: Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne (2013). Jest to próba dokonania analizy etycznych aspektów neoliberalizmu i kształtu neoliberalnego projektu edukacji. Zastosowanie Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) umożliwiło pokazanie konsekwencji neoliberalizmu we współczesnym świecie i jego wpływu na politykę edukacyjną, zwłaszcza na edukację etyczną, sferę wartości, proces nauczania i wychowania.

W publikacji Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku (2013) zawarta jest prezentacja wyników badań autorskich przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 roku. Wartości preferowane przez współczesne pokolenie nauczycieli i ich uczniów, rozpatrywane są w kontekście przemian globalizacyjnych, w nawiązaniu do dyskursu neoliberalnego. Nie bez znaczenia są wartości lansowane przez program kształcenia i politykę oświatową.

*

Danuta Anna Michałowska, PhD

PhD in Human Science in pedagogy

Education: pedagogy, music, psychology and therapy.

1995-2000  – the doctoral research-and-teaching assistant at Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University of Poznan (Ph.D. in Education 2000)

from 2001 –  the assistant professor at Faculty of Social Sciences, Institute of Philosophy at UAM of Poznan.

Research interests: 

 1. Theory of education;
 2. Philosophy of education; politics of education;
 3. Ethical and philosophical education in the context of contemporary socio – political, economic and cultural changes;
 4. Problems of ethical and philosophical didactics; problems of teacher’s education;
 5. Social communication
 6. Education and psychology of creative art; art education ( drama and music education), drama and psychodrama in development of young people and in their therapy;

Author of Drama in Education (Poznan, 2008) and the practitioner of drama and psychodrama and others creative methods of education and therapy.

Her next book is Neoliberalism and (non)ethical implications for education (2013). This is the presentations of reflections and analyses regarding the ethical aspects of neoliberalism and the project of neoliberal education. The author used the theory of Critical Discourse Analysis (CDA) to show the consequences of neoliberalism in today’s world and the influence it has on educational policy, especially on ethical education, as well as teaching and upbringing issues.

The book Values in the world of education at the beginning of XXI century (2013) contains the results of own research, which were made in 2012. Values, which are preferred by contemporary generation of teachers and their pupils are shown in the context of globalization and the neoliberal discourse. Another perspective, also important, is an analysis of values and some elements of curriculum and educational politics.

*

E-mail: damichal@amu.edu.pl

Adres do korespondencji: 

Instytut Filozofii UAM

Szamarzewskiego 89 C

60-568 Poznań, Poland

*

Wykaz publikacji naukowych

 1. Książki 

A.1. Książki autorskie 

 1. Drama w edukacji, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2008, ss. 288. ISBN 978-83-7092-096-8
 1. Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 344, ISBN 978-83-232-2552-2

Książka w formacie pdf , Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR):

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7989

 1. Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013, ss. 185, ISBN 978-62243-61-7

Książka w formacie pdf , Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR): https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/7748/1/Michałowska.pdf 

A.3. Redakcje książek

 1. Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja, Zeszyty Filozoficzne nr14-15, (wspólnie z S. Krzyśką) ,Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2009, 372 strony. ISSN 1230-4411

Książka w formacie pdf, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR):

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7766 

 1. Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, (wspólnie z S. Krzyśką, R. Kubickim, Wyd. WNS UAM, Poznań 2011, 197 stron. ISBN 978-83-62243-40-2

Książka w formacie pdf, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR): https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/5026  http://hdl.handle.net/10593/5026 

 1. Artykuły 
 1. Źródła dyskomfortu psychicznego człowieka chorego. Badania własne. w: red. K. Imieliński, Medycyna u progu XXI wieku. Godność człowieka chorego, Wydawnictwo Polskiej Akademii Medycyny, Warszawa 1996, strony 147-155.
 1. Sprawozdanie z VI Sympozjum Somatoterapii – Kraków 23 – 26.10.199,. w: Studia Edukacyjne, nr 3, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, strony 267-272. 
 1. Drama as the educational method of shaping Urban children’s behavior towards health and quality of life in Poland. w: The Norwegian Centre for Child Research i Childwatch International, Urban Childhood: an international, interdisciplinary conference, Trondheim, Norway, 9-12 June 1997, Press University of Trondheim, Trondheim 1997, s. 241-252. ISBN 82-7816-019-8.
 1. Sprawozdanie z VII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii, Kraków 22 – 24.10.1997. w: Studia Edukacyjne, nr 4, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, strony 266-267.
 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji ,,The Urban Childhood” Trondheim 9 – 12 czerwiec 1997, Norwegia. w: Studia Edukacyjne, nr 4, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998,
 1. Drama w edukacji promującej zdrowie, w: Sztuka Leczenia, nr 1, Wydawnictwo Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Kraków 1998, strony 111-119.
 1. Sprawozdanie z VIII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii w Krakowie. w: Studia Edukacyjne, nr 5, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000,
 1. Poziom stresu u pacjentów w okresie poprzedzającym zawał mięśnia sercowego. w: red. L. Gapik, Postępy Psychoterapii. Koncepcje i badania. Tom III, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, strony 126-137.
 1. Edukacja seksualna a techniki wspomaganej prokreacji, w: red. J. Gadzinowski, L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 55-62. ISBN 83-232-1306-2 
 1. Wiedza i opinie młodzieży Wielkopolski na temat klonowania terapeutycznego i reprodukcyjnego człowieka w świetle uznawanych autorytetów moralnych i religijnych, w: red. L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Klonowanie i wykorzystanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, strony 163-190. ISBN 978-83-232-2265-1 
 1. Edukacja prozdrowotna – podejścia, modele, metody, w: red. A. Woźniak, Przegląd Terapeutyczny nr 4/2008, www.ptt-terapia.pl, http://ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/04/Michalowska_01.pdf,
 1. Koncepcje zdrowia i choroby jako podstawy konstruowania podejść do edukacji zdrowotnej, w: red. A. Woźniak, Przegląd Terapeutyczny nr 4/2008, www.ptt-terapia.pl, http://ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/04/Michalowska_02.pdf,
 1. Wprowadzenie, w: red. D. Michałowska, S. Krzyśka, Zeszyty filozoficzne nr14-15, Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2009, s. 9-13. 
 1. Drama i psychodrama w nauczaniu filozofii i etyki, w: red. D. Michałowska, S. Krzyśka,

Zeszyty filozoficzne nr14-15, Filozofia a edukacja. Etyka a edukacja, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań  2009, s. 292-307.

 1. Między realizmem a złudzeniami filozoficznej edukacji współczesnej szkoły, w: red. T. Frąckowiak, M. Kabat, Profesor Janusz Gnitecki – pedagog i filozof. Pamięć i wspomnienia, Wyd. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2009, s.237-245. ISBN – 8386273 – 78X; ISBN 13: 978 8386273 -78 -2
 1. Kształtowanie wrażliwości na wartości etyczne metodami dramy i psychodramy, w: red. Z. Melosik, B. Śliwerski, Edukacja alternatywna w XXI wieku, Wyd. Impuls, Poznań – Kraków 2010, s. 577-592. ISBN 978-83-7587-436-5
 1. Drama in Ethical Education, w: red. A. Gałązka, Drama Learning

and Creativity, National Drama Publications UK 2010, s. 31-53. ISBN 1 898603 06 5

 1. Od wrażliwości estetycznej do wrażliwości intelektualnej, w: red. S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska, Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, Wyd. WNS UAM, Poznań 2011, s.71-90.
 1. Kreowanie społeczeństwa etycznego – problemy transplantologii a edukacja etyczna. Publikacja pod w: red. J. Such, J. Wiśniewski, Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 37-52. ISBN 978-83-232-2265-1 
 1. Drama – twórczość – edukacja etyczna, w: red. M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E Kasperek-Golimowska, Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja: między teorią a praktyką, Wyd. Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, s.199-218. ISBN 978-83-7597-155-2
 1. Development of cognitive abilities and psychosocial competences through drama, w: Mirosława Furmanowska (red.), Art in education and therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, s. 187-209. ISBN 978-83-7977-009-0.
 1. Drama w edukacji etycznej, w: Edukacja Etyczna nr. 3/2012 http://www.edukacjaetyczna.pl/ ISSN 2083-8972
 1. Edukacja artystyczna w neoliberalnej kulturze –dokąd zmierzamy? w: M. Kosińska, K. Sikorska, A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny, Wydawca Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012, s. 213-243. ISBN 978-83-61886-39-6.
 1. 24. Edukacja etyczna zorientowana na współpracę w kontekście neoliberalnych transformacji, w: A. Kuzior, A. Kiepasa, J. Rąba, (red.), IX Polski Zjazd Filozoficzny, Księga streszczeń, REMAR, Sosnowiec 2012, s.186. ISBN 978-83-61975-72-4

http://pzf.polsl.pl/r/4982/Sekcja%20Dydaktyka%20Filozofii%20Zbiorczo.pdf

Edukacja etyczna zorientowana na współpracę w kontekście neoliberalnych transformacji, w: „Analiza i Egzystencja” , Szczecin, nr  25 (2014),  s. 71-85, ISSN 1734-9923. http://egzystencja.whus.pl/?page_id=172

 1. Edukacja demokratyczna a kreatywność, w: „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, (red. naukowa tomu Anna Malitowska) t.2. 2013 nr. 1, s. 58-71, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań. ISSN 2299-1975. ISBN 978-83-7092-157-6.

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/11463/1/04-Danuta%20A.%20Michałowska.pdf

 1. Wychowywanie do wartości – opinie nauczycieli o edukacji etycznej i etyce w szkole, Studia Philosophiae Christianae, 2014, ISSN: 0585-5470.[w druku] http://spch.uksw.edu.pl

Materiały dydaktyczne dla studentów – dostępne na stronach publikacji internetowych Repozytorium AMUR UAM: Zbiór materiałów dydaktycznych w seriach: Psychopedagogiczne podstawy komunikacji społecznej w edukacji; Pedagogika i dydaktyka; Drama i psychodrama w edukacji – metody kreatywne w edukacji; Filozofia edukacji:

 1. Zbiór materiałów dydaktycznych w serii: Psychopedagogiczne podstawy komunikacji społecznej w edukacji 
 1. Komunikacja społeczna a komunikacja interpersonalna

http://hdl.handle.net/10593/6241

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej

http://hdl.handle.net/10593/6250

 1. Asertywność

http://hdl.handle.net/10593/6245

 1. Autoprezentacja-manipulacja wrażeniem wywieranym na innych

http://hdl.handle.net/10593/6246

 1. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela

http://hdl.handle.net/10593/6242

 1. Agresja -kontrola i prewencja

http://hdl.handle.net/10593/6247

 1. Rozwiązywanie konfliktów

http://hdl.handle.net/10593/6251 

 1. Zbiór materiałów dydaktycznych w serii: Pedagogika i dydaktyka

Podmiotowość w wychowaniu

http://hdl.handle.net/10593/6254

Ukryty program szkoły

http://hdl.handle.net/10593/6255

Cele kształcenia

http://hdl.handle.net/10593/6252

Treści kształcenia

http://hdl.handle.net/10593/6253

Tradycyjny model kształcenia a teoria progresywnego nauczania i uczenia się

http://hdl.handle.net/10593/6235

Model kształcenia tradycyjnego a model kształcenia opartego na doświadczeniu

http://hdl.handle.net/10593/6236

Przegląd głównych teorii nauczania i uczenia się

http://hdl.handle.net/10593/6237

Model edukacji skoncentrowanej na uczniu według Donny Brandes i Paula Ginnisa

http://hdl.handle.net/10593/6230 

III. Zbiór materiałów dydaktycznych w serii: Drama i psychodrama w edukacji – metody kreatywne w edukacji 

 1. Drama i Psychodrama – podstawowe pojęcia

http://hdl.handle.net/10593/6239

 1. Zastosowanie metody dramy i psychodramy w edukacji

http://hdl.handle.net/10593/6240

 1. Struktura dramy

http://hdl.handle.net/10593/6257

 1. Struktura i układ psychodynamiczny w psychodramie

http://hdl.handle.net/10593/6259

 1. Formy w dramie. Strategie i techniki w dramie

http://hdl.handle.net/10593/6258

 1. Techniki w psychodramie

http://hdl.handle.net/10593/6260

 1. Fazy rozwoju grupy w psychoterapii

http://hdl.handle.net/10593/6261

 1. Historia dramy

http://hdl.handle.net/10593/6248

 1. Historia psychodramy

http://hdl.handle.net/10593/6249 

 1. Zbiór materiałów dydaktycznych w serii: Filozofia edukacji

Edukacja w społeczeństwie demokratycznym

http://hdl.handle.net/10593/6256

Edukacja elastyczna

http://hdl.handle.net/10593/6263

Społeczne funkcje edukacji

http://hdl.handle.net/10593/6262