Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Informator - Studia doktoranckie w Instytucie Filozofii 2015/2016

Doktoranckie Grupy Badawcze (DGB)

Somatyzm (dr hab. Ewa Nowak prof. UAM)

Public justification in contemporary liberal political philosophy (dr hab. Piotr W. Juchacz)

Dokumenty

Uchwała nr 215/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych  w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 15. do Uchwały Senatu nr 215/2015 z dn. 27/04/2015 – Instytut Filozofii

Stypendia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w IF UAM 2015-2016

Wniosek o dodatek projakościowy

Kryteria dodatku projakościowego

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok akademicki

Dzienniczek praktyk zawodowych

Sprawy socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Świadczenia pomocy socjalnej

Kredyty studenckie dla doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Program studiów

Program stacjonarnych studiów doktoranckich

 

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich

Formularze

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

 

Kwestionariusz osobowy