Home » Open Lectures on Philosophy & Ethics for Youth

Open Lectures on Philosophy & Ethics for Youth

Światowy Dzień Filozofii 2012

Publikacje

Archiwum Wykładów Otwartych

 

Cykl Wykładów Otwartych z Filozofii i Etyki dla Młodzieży, organizowanych przez Instytut Filozofii UAM, sprzyjać ma zainteresowaniu uczniów problematyką filozoficzną, a także poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy zdobywanej przez uczniów na innych zajęciach. Wykłady są więc adresowane zarówno do tych, którzy nie mieli dotąd kontaktu z filozofią, jak i tych, którzy, realizując swoje zainteresowania, zdecydowali się na zdawanie egzaminu maturalnego z filozofii, udział w Olimpiadzie Filozoficznej, czy na studia na kierunkach humanistycznych, zwłaszcza na filozofii.

Nasza oferta dostosowana jest do wymagań zawartych w „Podstawie programowej” przedmiotu Filozofia oraz przedmiotu Etyka. Zmierzamy zatem do tego, by uczestnicy wykładów rozpoznawali i ze zrozumieniem odnosili się do klasycznych problemów filozoficznych, a także, by uzyskiwali dzięki nim nowe spojrzenie na problemy współczesnego człowieka i świata. Proponujemy analizę kanonu i refleksję nad przeszłością, ale stale w odniesieniu do najważniejszych kwestii dzisiejszej kultury, polityki, nauki i sztuki.

Wykładom Otwartym towarzyszą Warsztaty Filozoficzne jako część dyskusyjna i konwersatoryjna. Punktem wyjścia wspólnych rozważań jest tekst źródłowy, powiązany z problematyką konkretnego wykładu. Warsztaty wychodzą naprzeciw potrzebie kształcenia umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów kulturowych oraz kompetencji logicznych i dyskursywnych. Cel ten nie może być osiągnięty przez bierny odbiór treści filozoficznych, ale przez bezpośredni udział w dyskusji i debacie. Część warsztatowa powinna ułatwiać uczestnikom adaptację zagadnień filozoficznych do problemów współczesnego świata, a także wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska wobec przekonań innych.

Wykłady Otwarte i Warsztaty Filozoficzne to okazja do kontaktu z filozofami – pracownikami naukowymi i studentami. Zapewniamy uczennicom i uczniom akademicką atmosferę dysputy filozoficznej, ich wychowawcom i nauczycielom zaś – możliwość wymiany doświadczeń.