Filozofia

Pyta­nia o kondy­cję człowieczeństwa, o istotę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości, o sens i znacze­nie obser­wowanych fenomenów społecznych są zawsze aktu­alne. Umiejęt­ność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porząd­kować a także tłu­maczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy. Wyposażymy Cię w narzędzia pozwala­jące sprawnie for­mułować najtrud­niejsze nawet swoje myśli, zrozu­mieć myśli … Czytaj dalej Filozofia