Home » Doktoraty

Doktoraty

Lista osób, które uzyskały w Instytucie Filozofii UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Rok Imię i nazwisko Temat pracy doktorskiej
2014 Agnieszka Blandzi Interpretacja myśli Pseudo-Dionizego w wybranych dziełach Grzegorza Polamasa
2013 Joanna Chrzanowska Symetria w naukach chemicznych, Studium metodologiczne
2013 Łukasz Czajka Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo
2013 Magdalena Filipiak Zwrot komunikacyjny w filozofii. Filozofia  komunikacji w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej Karla Otto Apla.
2013 Juliusz Iwanicki Procesy sekularyzacji a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycja i współczesność
2013 Eliza Karczyńska Władza i własność w społeczeństwach przedkapitalistycznych. Próba analizy teoretcznej struktury państwa osmańskiego
2013 Barbara Konat Wybrane założenia filozoficzne oraz procedury badawcze w językoznawstwie kognitywnym i generatywnym. Analiza porównawcza z perspektywy Idealizacyjnej Teorii Nauki
2013 Anna Nowicka Odpowiedzialność ujęcie deontologiczne. Status odpowiedzialności prospektywnej w filozofii Immanuela Kanta
2013 Marcin Trydeński Doświadczenie graniczne jako zagadnienie filozofii
2013 Katarzyna Zahorodna Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych
2012 Małgorzata Dereniowska O wartości natury z perspektywy pluralistycznej etyki środowiskowej
2012 Wojciech Palczewski Zagadnienie osobliwości w ewolucji biologicznej i kulturowej gatunku
2012 Andrzej Paś W poszukiwaniu istoty bioetycznej. Problem granic kulturowej ingerencji w naturę ludzką 
2012 Magdalena Reuter Epistemologiczne i kognitywistyczne konteksty konfabulacji
2012 Szymon Wawrzyniak Kultura poznania siebie. Upadek czy rozwój?
2011 Jakub Duraj Krytyka i etyka komunikacji na przykładzie hermeneutyki Martina Heideggera (1919-1927)
2011 Katarzyna Gan-Krzywoszyńska Struktury progresywne dynamiki wiedzy. Studium z zakresu epistemologii semantycznej
2011 Lidia Godek Wartości i interesy w perspektywie filozofii Maxa Webera
2011 Marcin Juś Spór o redukcjonizm w medycynie. Studium filozoficzne i metodologiczne
2011 Krzysztof Kiedrowski Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Próba reinterpretacji procedury konkretyzacji oraz konstrukcja kategorii materii na gruncie metafizyki negatywistycznej
2011 Emanuel Kulczycki Komunikacja jako dyscyplina praktyczna
2011 Agnieszka Ługowska Sztuka środowiskowa jako Postmodernistyczna odpowiedź na tradycję sztuki krajobrazu
2011 Teresa Marcinów Koncepcja dialogu w myśli filozoficzno-społecznej Józefa Tischnera
2011 Karolina Nowak Śmiech jako forma komunikacji społecznej
2011 Bartłomiej Sipiński Problem podmiotu we współczesnej filozofii francuskiej E. Levinasa i J. L. Mariona
2011 Michał Sochański Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej
2011 Yeping Hu Sinification of Marxism in China and Humanization of Marxism in Poland a Philosophical case in Centext in Context of Modernization
2010 Arkadiusz Bednarczuk Sztuki plastyczne starożytnej Grecji w świetle myśli wybranych przedstawicieli niemieckiej filozofii życia i refleksji kulturoznawczej
2010 Joanna Bednarek Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki
2010 Paweł Bleja Cyceron i jego adaptacja filozofii greckiej. Spory wokół koncepcji TEΛOΣ-FINIS
2010 Mateusz Bonecki Działanie i dyskurs w kontekście współczesnej filozofii analitycznej i hermeneutycznej.
2010 Anna Kurkiewicz Prawda-istina w horyzoncie anthropos w myśli rosyjskiego renesansu religijno – filozoficznego
2010 Piotr Makowski Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych
2010 Wiesław Małecki  Filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta
2010 Agata Mergler Filozofia hermeneutyczna Gadamera jako próba pojednania ontologii fundamentalnej Heideggera i transcentendalnej teorii kultury Cassirera.
2010 Łukasz Przybylski Modele percepcji ucieleśnionej w fenomenologii i kognitywistyce.
2010 Mariusz Weiss Metaetyczny kontekst etyki ewolucyjnej
2009 Elżbieta Staniszewska Mit i jego funkcjonowanie we współczesnej kulturze plastycznej
2009 Przemysław Strzyżyński Koncepcja wiary teistycznej w filozofii religii Johna Hicka
2009 Anna Ziółkowska Rola świadomości w konstytuowaniu człowieka. Roman Ingarden a Paul Ricoeur
2008 Monika Bobako Różnica jako wyzwanie dla demokracji. Współczesna problematyka uznania w filozoficznych ujęciach demokracji
2008 Tomasz Raburski Autonomizacja prawa wobec państwa w kontekście globalizacji
2008 Anna Frąckowiak-Ciesielska Nominalizm we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza
2008 Michał Wendland Wybrane aspekty komunikacyjnego konstruktywizmu w humanistyce
2008 Marek Woszczek Kategoria ukrytej całości przyrody a ontologiczne aspekty mikrofizyki
2008 Jarosław Boruszewski Antyrealizm semantyczny a koncepcja semantyki proceduralnej. Studium z filozofii analitycznej
2007 Tomasz Albiński Koncepcja światów możliwych Davida Lewisa i Saula Kripkego a spór realizm-antyrealizm
2007 Magdalena Jaworska Zapomniany filozof: Georgios Gemistos [Plethon]. Zarys życia i twórczości
2007 Cezary Kościelniak Problem odpowiedzialności we współczesnej filozofii liberalnej i komunitarnej
2007 Roman Bromboszcz O szumach. Wielość praktyk wykorzystujących szumy w twórczości artystycznej a ich odbiór estetyczny
2007 Tomasz Misiak Estetyczne konteksty audiosfery
2007 Mariusz Szynkiewicz Pojęcie teorii ostatecznej w naukach społecznych i przyrodniczych
2007 Agnieszka Jarzewicz Zakres wolności indywidualnej z perspektywy wybranych koncepcji komunikacji werbalnej
2007 Dawid Wiener Emocje – Systemy emocjonalne – Umysł. Próba kognitywnej charakterystyki podstawowych procesów emocjonalnych
2007 Grzegorz Matuszczak Miejsce absolutu w kulturze. Leszka Kołakowskiego rozumienie i krytyka religii
2007 Sławomir Sztajer Język a konstytuowanie świata religijnego
2007 Amelia Korzeniewska Natura iluzji w świetle inspiracji lacanowskich
2006 Adam Dworaczyk Wielość cywilizacji a cel Polski. Wokół konserwatywnej historiozofii Feliksa Konecznego
2006 Radosław Kazibut Konstrukcja faktów naukowych w praktyce eksperymentalnej przyrodoznawstwa
2006 Monika Korzeniowska Dialektyka i ironia w filozofii Sorena kierkegaarda
2006 Andrzej W. Nowak Podmiotowość jednostkowa w funkcjonalistycznych i historycznych teoriach systemów społecznych
2006 Joanna Szwabe Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne
2005 Bartosz Gałązka Medycyna Hipokratejska a filozofia Platona
2005 Marcin Grygorczuk Aksjotwórcza rola metafizyki w nowożytnej kulturze europejskiej
2005 Krzysztof Przybyszewski Problem uniwersalności praw człowieka w epoce globalizacji
2004 Małgorzata K. Cern Koncepcja czasu wczesnego Heideggera
2004 Mikołaj Domaradzki O subiektywności prawdy w ujęciu Sorena Abaye Kierkegaarda
2004 Radosław Kawczyński Filozofia dziejów Hegla we współczesnej perspektywie teorio-kulturowej
2004 Bartosz Korzeniewski Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki
2004 Anna Leśniewska Aktualność Schopenhauera. O słabej podstawie moralności
2004 Paweł Nowak Stosunek człowieka do istot żywych – próba obrony antropocentryzmu
2004 Jan Wasiewicz Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku
2003 Jerzy Pawliszcze Logiczno-semantyczna parafraza ontologii Parmenidesa: przestrzeń, kwantyfikacja, kombinatory
2003 Justyna Ryczek Ponowoczesne losy piękna. Studium z filozofii kultury
2002 Alicja Bezmienow Status przeżycia psychicznego w fenomenologii Edmunda Husserla
2002 Izabela Bondecka-Krzykowska Koncepcje strukturalistyczne we współczesnej filozofii matematyki. Analiza krytyczno-porównawcza
2002 Edmunda M. Jończyk-Rosół Zofia Daszyńska-Golińska. Szkic intelektualnego portretu
2002 Sławomir Leciejewski Obserwator w kosmologii antropicznej
2002 Tomasz Rzepiński Trzy niezdeterminowania – argumentacja w sporze o status poznawczy wiedzy naukowej
2002 Piotr Warych Zachodnia tradycja filozoficzna w obliczu swoistości rozwoju nauki i techniki w dawnych Chinach
2002 Wioletta Dziarnowska Podmiot a świadomość. Problem subiektywnego aspektu stanów mentalnych
2001 Bartłomiej Brzeziński Myśl filozoficzno-religijna Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa i jej prawosławne konteksty
2001 Grzegorz Króliczak Percepcja iluzyjna a percepcja normalna. Studium kognitywno-filozoficzne
2000 Roman P. Godlewski Rekonstrukcja trzeciego dogmatu empiryzmu i konsekwencje jego odrzucenia dla wybranych zagadnień filozoficznych
2000 Małgorzata Adamiec-Jadwiżak Koncepcja działań moralnie nadobowiązkowych
2000 Andrzej Wawrzynowicz Hegel i Adorno – przeciwstawność dwóch koncepcji filozoficznego myślenia i dwóch wykładni racjonalności
1999 Robert Egiert Paradygmat kognitywistyczny Szkoły w Groningen. Próba parafrazy w terminach idealizacyjnej koncepcji nauki
1999 Jarosław Jakubowski Mikołaja Bierdiajewa egzystencjalna filozofia historii
1999 Piotr Juchacz Obywatel a polis. Wprowadzenie do filozofii politycznej Sokratesa
1999 Piotr Przybysz Myślenie modelowe w filozofii politycznej liberalizmu
1999 Tomasz Sahaj Pomiędzy immanencją a transcendencją. Przyczynek do antropologii śmierci
1998 Monika Bakke Rewizje kategorii cielesności w sztukach wizualnych jako implikacje ponowoczesnnych estetyzacji podmiotowości
1998 Maciej Błaszak Programy badawcze w naukach kognitywnych a metafizyka powszedniości. Koncepcja Martina Heideggera jako filozoficzne ugruntowanie krytyki kognitywizmu
1998 Marcin Fabjański Krytyka metafizycznego komponentu jaźni w buddyzmie i u Schopenhauera
1998 Norbert Leśniewski De/kon/struktywistyczna radykalizacja hermeneutyki
1998 Artur Pastuszek Czysta forma jako kategoria metafizyki – próba rozwikłania podstawowych antynomii na gruncie filozofii i sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza
1998 Jadwiga Wiertlewska Kategoria obrazu i obrazowania a problem ciągłości filozofii Ludwika Wittgensteina
1998 Zofia Wojciechowska Poglądy estetyczne Michała Sobeskiego
1997 Dariusz Dobrzański Interpretacja jako proces nadawania znaczeń w koncepcjach etnometodologicznych
1997 Jarema Jakubowski Racjonalność a normatywność działań. Alfred Schutz a Talcott Parsons
1997 Jerzy Lepieszkiewicz Przedmiot percepcji a problem jego reprezentacji. Teoria danych zmysłowych a noematyczne koncepcje percepcji
1997 Piotr Leśniewski Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań
1997 Ryszard Mordarski Między absurdem a solidarnością /Studium myśli A. Camusa/
1997 Piotr Tęczyński Dynamizm systemów konekcyjnych
1996 Szymon Krzyżaniak Sprawiedliwość czy dobro? Dyskusje liberałów z komunitarystami. Wokół filozoficznych podstaw teorii politycznych
1996 Ewa Nowak-Juchacz Heglowska filozofia sztuki. Źródła, implikacje i obecność w kulturze współczesnej
1996 Marek Sikora Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych
1996 Andrzej Zaporowski Kulturoznawcza interpretacja późnego Wittgensteina
1995 Krzysztof Brzechczyn Procesy kaskadowe w rozwoju historycznym. Studium metodologiczne
1995 Piotr Dawidziak Metodologiczne problemy interakcji w teorii ekonomii. Próba rekonstrukcji w paradygmacie idealizacyjnym
1995 Artur Jocz Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej /od pierwszego do siedemnastego wieku/. Rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka
1995 Radosław Kot Społeczno-filozoficzne wątki w literaturze utopijnej XX wieku
1995 Marek Kwiek Europejskie uwikłania neopragmatyzmu Rorty’ego
1995 Marek Kwiecień Transcendentny wymiar miłości jako ontologiczna podstawa personalistycznych działań ludzkich
1995 Andrzej Muchowicz Ambiwalencja i dialog w kulturze. Wokół poglądów filozoficznych Michała Bachtina
1995 Piotr Orlik Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand)
1995 Przemysław Paczkowski Jedność filozofii Platona
1995 Włodzimierz Pawliszyn Kwestia filozofii i Heidegger – doświadczenie metafilozoficzne
1995 Barbara Szczepańska – Pabiszczak Kategoria doświadczenia estetycznego a nadawczo-odbiorcze uczestnictwo w sztuce
1995 Dariusz Zienkiewicz Ciągłość czy poznawcze zerwanie? Przejście od fizyki Arystotelesa do fizyki Galileusza w ujęciu filozofii nauki L. Flecka i T. S. Kuhna
1994 Beata Frydryczak Estetyki oporu. Doświadczenie estetyczne jako siła transformująca społeczeństwo w dobie postmodernistycznej
1994 Andrzej Kowalski Metodologiczne problemy badań nad symboliką rytuałów śmierci w społeczeństwach wczesnotradycyjnych
1994 Anna Luchowska Model uniwersalny matrycy semantycznej i jego filozoficzne implikacje
1994 Sławomir Springer Koncepcja dynamicznej wiary. Studium z poglądów filozofii religii P. Tillicha (1886-1965)
1994 Małgorzata Szcześniak Filozoficzne problemy prefizycznego stadium ewolucji Wszechświata