Home » Periodyki

Periodyki

Ethics in Progress Quarterly

ethicsinprogress.org

ethics@amu.edu.pl

Redaktor: dr hab. Ewa Nowak, prof. UAM, dr Mateusz Bonecki

Profil pisma obejmuje szeroko rozumianą etykę, filozofię praktyczną, metaetykę, teorię sprawiedliwości, teorię prawa, edukację moralną, obywatelską oraz demokratyczną, dydaktykę etyki, etykę zawodową, psychologię rozwoju moralnego oraz powiązane powyższymi dziedzinami studia empiryczne. Pismo redagują dr hab. Ewa Nowak, prof. UAM i dr Mateusz Bonecki z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działanie czasopisma wspiera międzynarodowa rada programowa zrzeszająca badaczy i specjalistów kilkunastu krajów. Wydawcą Ethics in Progress Quarterly jest Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.


Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

filozofiapubliczna.amu.edu.pl

Redak­tor: dr Piotr W. Juchacz

„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to recenzowane czasopismo naukowo-edukacyjne poświęcone kształceniu w zakresie filozofii, etyki oraz edukacji demokratycznej i prawnej. U podstaw naszej wizji leży ideał uprawiania nauki publicznej, to znaczy łączącej elementy badawcze, dydaktyczne i realizację trzeciej misji Uniwersytetu, czyli współpracy z otoczeniem publicznym. W naszych zamierzeniach czasopismo ma stanowić transdyscyplinarną platformę, z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod dydaktycznych. W dziale przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów szkół średnich prezentujemy wzorcowe opracowania wybranych zagadnień z podstawy programowej nauczania filozofii i etyki. Redaktorzy „Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej” żywią nadzieję, że inicjując to czasopismo, projektują zarazem wspólnotę badaczy, a wraz z nią pewien sposób życia, który określić można jako demokratyczny. Wspólnotę badaczy, uczącą i uczącą się, którą stanowią naukowcy i studenci, nauczyciele i uczniowie, a także obywatele zainteresowani rozwojem swoich kompetencji demokratycznych.

ISSN: 2299-1875


Lingua ac Communitas

lingua.amu.edu.pl

Redaktor: Prof. zw. dr hab. Andrze­jew­ski Bolesław

Lingua ac Communitas  is an international philosophy journal published by Department of Philosophy of Adam Mickiewicz University in Poland. Established in 1992, Lingua ac Communitas has since become the most renowned and prestigious philosophy journal in field of language and social communication, featuring thoughtful articles authored by experience academics as well as young scholars around the world. Each year, Lingua ac Communitas publishes variety papers in philosophy. We accept submissions every May and print the journal during the late summer. Lingua ac Communitas is distributed to philosophy departments and libraries across the country, and archived copies of recent issues are also available online.

ISSN: 1230-3143


Peitho. Examina Antiqua

peitho.amu.edu.pl

Redaktor: Prof. zw. dr hab. Marian Wesoły

PEITHO / Exa­mina Anti­qua is an inter­na­tio­nal jour­nal devo­ted to the inve­sti­ga­tion of ancient Greek, Roman and Byzan­tine tho­ught. Foun­ded in May 2010, the jour­nal is edi­ted by the Insti­tute of Phi­lo­so­phy at Adam Mic­kiewcz Uni­ver­sity in Poland.

PEITHO publi­shes rese­arch papers and short notes in the fields of phi­lo­so­phy, lite­ra­ture, history and lan­gu­age. The lan­gu­ages of publi­ca­tion are English, French, Ger­man, Ita­lian, Latin and Polish.

ISSN: 2082-7539


Preteksty

http://www.ksf.amu.edu.pl/preteksty/

preteksty@amu.edu.pl

Studenckie Czasopismo Filozoficzne KSF UAM

Redaktor Naczelny: Michał Banaszyk

ISSN 1642-2929


Studia metodologiczne

studiametodologiczne.amu.edu.pl

Redaktor: Prof. dr hab. Zeidler Paweł

Studia Metodologiczne są czasopismem naukowym poświęconym bardzo szeroko rozumianej problematyce metodologicznej i zagadnieniom związanym z integracją różnych dyscyplin naukowych. Są w nim publikowane artykuły z zakresu ogólnej metodologii nauk, koncentrujące się na analizie wytworów wiedzy naukowej oraz procedur badawczych, stosowanych zarówno w naukach formalnych, przyrodniczych jak i humanistycznych. Łamy czasopisma są również otwarte dla artykułów odnoszących się do nauk, które dopiero kształtują swoje metodologiczne podstawy takich jak: kognitywistyka, nauki medyczne, nauki badające zmiany klimatu czy nauki stosowane. Zgodnie z panującą tendencją Zespół Redakcyjny Studiów Metodologicznych otwarty jest na artykuły zawierające szczegółowe analizy typu case studies, jeśli prowadzą one do ciekawych wniosków o charakterze ogólnym lub są ważne dla uprawiania danej dyscypliny naukowe.

ISSN: 0039-424X