Home » Ethics in Progress

Ethics in Progress

ETHICS IN PROGRESS

ethics@amu.edu.pl

Redak­tor: dr hab. Ewa Nowak, prof. UAMdr Mateusz Bonecki

Pro­fil pisma obe­j­muje sze­roko rozu­mi­aną etykę, filo­zofię prak­ty­czną, metae­tykę, teorię spraw­iedli­wości, teorię prawa, edukację moralną, oby­wa­tel­ską oraz demokraty­czną, dydak­tykę etyki, etykę zawodową, psy­chologię roz­woju moral­nego oraz pow­iązane powyższymi dziedz­i­nami stu­dia empiryczne. Pismo redagują dr hab. Ewa Nowak, prof. UAM i dr Mateusz Bonecki z Zakładu Etyki Insty­tutu Filo­zofii Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Dzi­ałanie cza­sopisma wspiera między­nar­o­dowa rada pro­gramowa zrzesza­jąca badaczy i spec­jal­istów kilku­nastu kra­jów. Wydawcą Ethics in Progress Quar­terly jest Wydawnictwo Naukowe Insty­tutu Filo­zofii UAM w Poznaniu.