Home » Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie

Zarządzenie Nr 480/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz wzoru oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną

Lista pracowników prowadzących seminaria magisterskie w roku akademickim 2017/2018:

dr hab. Monika Bakke prof. UAM

 • posthumanizm,
 • studia nad zwierzętami,
 • estetyka,
 • filozofia sztuki,
 • studia nad płcią kulturową,
 • filozofia cielesności,
 • transhumanizm,
 • biotechnologie,
 • nowy materializm,
 • antropocen.

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

 • Filozofia humanistyki i nauk społecznych.
 • Filozofia historii.
 • Filozofia polityczna.
 • Idealizacja i nie-Marksowski materializm historyczny.

dr hab. Karolina M. Cern, prof. UAM

 • Kompetencje moralno-demokratyczne a nierówności społeczne.

dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM

 • filozofia publiczna
 • filozofia prawa
 • filozofia i film
 • filozofia i literatura
 • współczesna filozofia społeczna i polityczna
 • historia filozofii społecznej i politycznej
 • filozofia antyczna
 • moralne dylematy współczesności
 • filozofia praktyczna
 • teoria i praktyka ustroju demokratycznego

prof dr hab. Honorata Korpikiewicz

 • Biokomunikacja
 • Kosmoekologia

prof. dr hab. Roman Kubicki 

 • Wizje człowieka w różnych dziedzinach i sferach kultury współczesnej.
 • Współczesne dylematy etyczne.
 • Bóg i religia w światach ponowoczesnych.
 • Filozofie światów ponowoczesnych.
 • Estetyka.
 • Filozofia sztuki współczesnej.

dr hab. Sławomir Leciejewski prof. UAM

 • Filozofia techniki i rozwoju cywilizacji (nowe technologie w komunikacji i naukach empirycznych).
 • Filozofia nauki i filozofia kosmologii.

dr hab. Norbert Leśniewski prof. UAM

 • Filozofia współczesna,
 • hermeneutyka,
 • retoryka i erystyka. 

dr hab. Piotr Leśniewski

 • filozofia dialogu – tradycja i perspektywy współczesne, filozofia dramatu,
 • dialogiczne modele kultury,
 • dialog społeczny,
 • dialog w polityce,
 • problematyka zasadności pytań w naukach humanistycznych,
 • filozoficzna teoria dobra (agatologia) i logika daru,
 • problematyka miłosierdzia i pojednania. 

dr hab. Mariusz Moryń prof. UAM

 • filozofia człowieka;
 • filozofia współczesna (filozofia Nietzschego, fenomenologia, filozofia egzystencjalna).

dr hab. Andrzej W. Nowak

dr hab. Ewa Nowak prof. UAM

 • Nowożytne i współczesne nurty etyki, a praktyczne problemy/dylematy społeczne.

dr hab. Piotr Orlik prof. UAM

 • Estetyka (zwł. literatura i muzyka).
 • Filozofia człowieka.
 • Filozofia niemiecka.
 • Filozofia kultury.

prof. dr hab. Anna Pałubicka 

 • Ponowoczesność w kulturze: (wizja kultury europejskiej w filozofii postmodernistycznej, przemiany kapitalizmu i ich wpływ na zmianę modelu partycypacji w kulturze, wzory myślenia europejskiego, od starożytności po współczesność opracowane przez filozofię, obecność myślenia magiczno-mitycznego w ponowoczesności, przemiany sfery intymności, obyczajowości i statusu człowieczeństwa, myślenie obrazowe i pojęciowe, dwie postawy wobec świata: postawa zaangażowana i obserwatora w filozofii postmodernistycznej.
 • Zagadnienia z zakresu filozofii humanistyki: (działania spontaniczne, rutynowe, naśladowcze a oparte na refleksji, wiedza: jak i wiedza, że, odmiany doświadczenia: percepcja i doświadczenie sensu, interpretacja, narratywizm, filozofia performatywna, odmiany relatywizmu i konstuktywizmu kulturowego, jak tworzymy rzeczywistość, kryteria istnienia, mowa i poręczność Heideggera , gra Wittgensteina w porównaniu z myśleniem magicznym.

prof. dr hab. Ewa Piotrowska 

 • Antropologia filozoficzna (filozofii człowieka).
 • Filozofia nauki (matematyki).
 • Filozofia krajów skandynawskich.

dr hab. Piotr Przybysz prof. UAM

 • neuroestetyka, sztuka a mózg, ewolucyjne korzenie sztuki, emocje estetyczne;
 • filozofia umysłu, neurofilozofia, kognitywistyka;
 • filozofia sztucznej inteligencji;
 • neurokognitywistyka społeczna, poznanie u zwierząt i ludzi, ewolucyjne korzenie inteligencji społecznej;
 • metafizyka, ontologia.

dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

 • Filozofia społeczna (klasyczna i współczesna).
 • Filozofia polityczna i polityki(klasyczna i współczesna).
 • Filozofia kultury.
 • Etyka życia publicznego.
 • Filozofia prawa.

Więcej informacji w sekcji Tematyka seminarium dyplomowego tutaj.

dr hab. Tomasz Rzepiński

 • Metodologia medycyny

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

dr hab. Zbigniew Tworak prof. UAM

prof. dr hab. Marian Wesoły

 • Filozofia grecko-rzymska

prof. dr hab. Paweł Zeidler 

 • Metodologia i filozofia nauki 

dr hab. Andrzej Wawrzynowicz prof. UAM

 • Filozofia historii.
 • Polska filozofia społeczna i polityczna XIX i XX wieku.
 • Klasyczna filozofia niemiecka.
 • Epistemologia.

dr hab. Włodzimierz Wilowski prof. UAM

 • Sztuka parzenia herbaty a filozofia życia.
 • Mistyka  i sztuki walki.
 • Filozofia porównawcza religii, Etyka, antropologia i aksjologia Wschodu i Zachodu –   Koncepcje szczęścia człowieka.
 • Teoria komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem manipulacji i dezinformacji. + Psychosocjotechnika indywidualna i społeczna. 

Informacje na temat składania prac magisterskich

Wszelkie informacje znajdują się również na odwrocie obiegówki.

Zdjęcie: condesign, CC0