Home » dr Marek Woszczek

dr Marek Woszczek

MWoszczekAdiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UAM. Zajmuje się ontologią przyrody oraz filozofią i historią fizyki, w szczególności ontologią fizyki kwantowej. Prowadzi badania dotyczące realistycznych i relacyjnych ontologii teorii kwantowej oraz zagadnień kwantowej przyczynowości, kontekstualności i holizmu. Zajmuje się także wybranymi problemami historii i filozofii religii, w szczególności historią interakcji dyskursów religijno-teologicznych i naukowo-przyrodoznawczych, od wczesnonowożytnej nauki poprzez Spinozę i Leibniza po romantyczną Naturphilosophie, zwłaszcza Schellinga. Publikował również na temat historii wczesnego chrześcijaństwa i teologii filozoficznej. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów (2009) i nagrody naukowej im. Klemensa Szaniawskiego (2009).

Assistant Professor of Philosophy, Chair of Philosophy of Science at the Department of Philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. His interests include the metaphysics of nature and the philosophy and history of physics, the ontology of quantum physics in particular. Currently, he is doing research on the realistic and relational ontology of quantum theory and the metaphysical problems concerning the quantum causality, contextuality and holism. His research spans also some topics in the history and philosophy of religion, especially the history of interactions between the religious-theological and natural-scientific discourses, from the early modern period through Spinoza and Leibniz to the Romantic Naturphilosophie, Schelling in particular. He has also published on the history of early Christianity and the philosophical theology. He is a winner of the Polish Prime Minister scientific prize (2009) and the Klemens Szaniawski scientific prize (2009).

Wybrane publikacje: 

[A] Książki 

[2010] Ukryta całość przyrody a mikrofizyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. [WorldCat]

[2015] Platonic Wholes and Quantum Ontology. Frankfurt am Main – Berlin – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang (wyd. 2, zmienione i rozszerzone). [Peter Lang] [WorldCat]   

MWoszczek-b2 MWoszczek-b1

[B] Wybrane artykuły

[2016a] Kwanty i ontologia względności. Odpowiedź Nielsa Bohra na argument Einsteina–Podolsky’ego–Rosena i jej znaczenie. „Lectiones & Acroases Philosophicae” IX/1 (Z. Pietrzak, red., Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna), s. 131–159.

[2016b] Eliasz nauk. Apokaliptyka, paracelsjańska mistyka przyrody i narodziny nowoczesności (część pierwsza). „Praktyka Teoretyczna”, 1 (19), s. 126–171.

[2016c] Eliasz nauk. Apokaliptyka, paracelsjańska mistyka przyrody i narodziny nowoczesności (część druga). „Praktyka Teoretyczna”, 1 (19), s. 172–216. 

[2014a]  Relacyjna mechanika kwantowa, uniwersalna zasada względności i podstawy fizyki. „Studia Metodologiczne”, 33, s. 63–95.

[2014b]  Ontologia realizmu kontekstualnego w teorii kwantowej. „Lectiones & Acroases Philosophicae”, VII/1 (M. Kotowski, M. Małek, red., Spory o realizm), s. 113–151.

[2014c]  Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, r. 23, 4(92): Popper, s. 71–85.

[2014d]  Czy rabbi Jezus przyjął do nas «suczki»? Epistemologia obelgi i queerowo-postkolonialne strategie w studiach biblistycznych, (w:) J. Kochanowski, T. Wrzosek (red.), Nowe studia kulturowe (s. 143–170). Warszawa: Wyd. Naukowe UW.

[2013]  «Ogród pośród płomieni». Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa. „Praktyka Teoretyczna”, 2 (8), s. 163–194.

[2012]  «Przychodził jak błyskawica…». Syzygos-Paraklet i judeochrześcijańska pneumatologia w Kolońskim Kodeksie Maniego, (w:) B. Sienkiewicz, M. Dobkowski, A. Jocz (red.), Gnoza, gnostycyzm, literatura (s. 43–58). Kraków: Wyd. Nomos.

[2011a]  Serie Leibniza i problem dynamiki w kwantowaniu grawitacji. „Filozofia Nauki”, 2 (74), s. 41–62.

[2011b]  Problem «gnostycyzmu» a wczesnochrześcijańska konstrukcja kategorii herezji. „Przegląd Religioznawczy”, 4 (242), s. 15–25.

[2011c]  Zewnętrzne Fiat. Boehme, Schelling i misterium historii, (w:) L. Górnicki (red.), Wpływ myśli hermetycznej Jacoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz jej współczesna recepcja / Influence of the Hermetic Thought of Jacob Boehme on the Life and Work of Adam Mickiewicz and Its Modern Reception (s. 199–231). Wieluń.

[2010]  Platoński Parmenides, problem całości i holizm w mikrofizyce, (w:) Jerzy Janik (red.), Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności (s. 75–87). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

[2009a]  Problem całości w ontologii mechaniki kwantowej, (w:) Z. Błaszczak, A. Szczuciński (red.), Wokół Einsteina. Dylematy filozofów i fizyków (s. 209–218). Poznań.

[2009b]  Newton-alchemik i imaginacyjne drogi fizyki, (w:) T. Buksiński, E. Pakszys (red.), W kręgu filozofii nauki, kultury i społeczeństwa (s. 151–170). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2007a]  Hyle i Agathon. Dualizm manichejski a problem jego analogizacji w Platońskiej metafizyce pryncypiów.  „Kwartalnik Filozoficzny”, XXXV (4), s. 63–89.

[2007b]  Wolność, «zakażony korzeń» i machina mundi. (Leibniz – Schelling – Goethe), (w:) P. Orlik (red.), Wolność – szkice i studia (s. 139–171). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2006]  Kwantowanie czasoprzestrzeni a kwantowanie świadomości, (w:) A. Szczuciński (red.), Wokół kwantów i grawitacji (s. 75–90). Poznań: Wyd. Naukowe IF UAM.

[2005]  Pugna sempiterna. Dualizm światła i ciemności a triadyczna dynamika kreacji w manicheizmie. „Nomos – Kwartalnik Religioznawczy”, nr 49–50, s. 105–124.