Home » Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

Zakład Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa został utworzony decyzją Rektora UAM prof. zw. dr hab. Bronisława Marciniaka z dniem 1 września 2016 roku. Na kierownika Zakładu powołany został inicjator jego powstania prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz.

BADANIA

Badania zespołu skupionego z Zakładzie Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa koncentrują się na analizie instytucji władzy ustawodawczej i sądowniczej w państwach demokratycznych. W centrum zainteresowań badawczych znajdują się uwarunkowania polityczne deliberacji ustawodawczej oraz deliberacji sądowej. W szczególności podejmowane przez nas analizy dotyczą:

  1. demokratycznej legitymizacji systemu tworzenia prawa z uwzględnieniem legitymizacji orzecznictwa (Juchacz),
  2. sędziowskiego stosowania prawa w oparciu o współczesną teorię i filozofię społeczną oraz socjologię wiedzy, ze szczególnym naciskiem na problematykę subsumpcji jako procesu łączenia sfery faktów i norm (Raburski),
  3. swobody sędziowskiej w ferowaniu i uzasadnianiu ocen moralnych w kontekście jednolitości orzecznictwa (Mazur),
  4. pojęć legitymizacji prawnej i politycznej instytucji sądów (Huk),
  5. udziału czynnika społecznego w procesie orzekania, w szczególności poprzez analizę funkcjonowania instytucji ławników w sądach w RP (Juchacz, Mazur),
  6. roli funkcji poznawczych w złożonych systemach adaptacyjnych (Bonecki).