Home » Studia I stopnia – licencjackie

Studia I stopnia – licencjackie

System Internetowej Rekrutacji

Filozofia

Z-powrotem-do-Arystotelesa

Pyta­nia o kondy­cję człowieczeństwa, o istotę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości, o sens i znacze­nie obser­wowanych fenomenów społecznych są zawsze aktu­alne. Umiejęt­ność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porząd­kować a także tłu­maczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy.

Wyposażymy Cię w narzędzia pozwala­jące sprawnie for­mułować najtrud­niejsze nawet swoje myśli, zrozu­mieć myśli innych, przekonać tych innych do myśli swoich. Umiejęt­ność log­icznego, anal­i­ty­cznego myśle­nia, zdol­ność inter­pre­tacji fenomenów kul­tury, świado­mość wyzwań współczes­nego świata, otwartość na dia­log – to wyz­naczniki nowoczes­nego human­isty a także elasty­cznego i dynam­icznego pra­cown­ika. Kładziemy nacisk na indy­wid­u­al­izm nace­chowany sza­cunkiem dla poglądów drugiego człowieka. Wyrazisz siebie i co więcej, zosta­niesz zrozumiany.


Etyka

people-1031169_1920Najnowszy i jeden z najbardziej roz­wo­jowych kierunków studiów. Stanowi odpowiedź na potrzeby współczes­nego społeczeństwa. Rozwój biotech­nologii, degradacja środowiska, naras­ta­jące dys­pro­por­cje w dys­try­bucji dóbr mate­ri­al­nych zmieni­ają świat tak dynam­icznie, że już dzisiaj przes­ta­jemy rozu­mieć ter­aźniejs­zość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także reflek­sji potrzeba we wszys­t­kich sfer­ach życia pry­wat­nego
i społecznego. Szkol­nictwo potrze­buje wspar­cia, którego dostar­czą ksz­tałceni przez nas nauczyciele.

To nowy zawód z wielkimi per­spek­ty­wami. Uczel­nia będzie wspierać absol­wen­tów etyki przy zatrud­ni­a­niu w szkołach. Zawsze możesz jed­nak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle prob­lemów bio­m­e­dy­cznych, poli­ty­cznych i gospo­dar­czych czeka na rozwiązanie! 

 


Komunikacja społeczna

macbook-577758_1920Współczesne społeczeństwo w coraz więk­szym stop­niu opiera się na wiedzy, infor­ma­cji i komu­nikacji społecznej. Dziś coraz sil­niej zaz­nacza się podział na tych, którzy potrafią zarządzać infor­ma­cją oraz na tych, którzy jedynie biernie kon­sumują przekaz medialny.

W którym miejscu chcesz się znaleźć? Chcesz być netokratą – akty­wnym uczest­nikiem społeczeństwa infor­ma­cyjnego czy też biernym elek­tron­icznym pro­le­tari­atem? Wyposażymy Cię w sze­rokie hory­zonty myślowe, a także nauczymy kreacji wiz­erunku, zarządza­nia zasobami infor­ma­cyjnymi, tworzenia sieci komu­nikacji społecznych.

 


Zarządzanie wiedzą

business-925900_1920Specjalność “Zarządzanie Wiedzą” dostarcza nowoczesnym studentom/kom praktycznych narzędzi niezbędnych do radzenia sobie we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie daje możliwość rozwijania teoretycznej dociekliwości kluczowej w procesie ciągłego doskonalenia się. Oferujemy oryginalne spojrzenie na zarządzanie wiedzą, które łączy nowoczesny warsztat metodologiczny, czerpiący z tradycji Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, z metodykami zarządzania charakterystycznymi dla współczesności.

 

 


Życie publiczne

„Talent kształtuje się w spokoju życia prywatnego –

charakter w wirze życia publicznego”

J. W. Goethe

urban-438393_1920Życie Publiczne to kierunek dla osób ambitnych i zaangażowanych, które chcą aktywnie uczestniczyć w przestrzeni publicznej, wpływać na jej kształt. Powstanie gospodarki opartej na wiedzy i edukacji oznacza nie tylko wzrost znaczenia idei i kreatywności, lecz także prowadzi do zwiększenia potencjału oraz zróżnicowania wiedzy we wszystkich możliwych jej aspektach: politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Aktywne uczestnictwo w sferze publicznej wymaga od nas dzisiaj nie tylko interdyscyplinarnej optyki, ale przede wszystkim narzędzi do zarządzania tym potencjałem. Kierunek Filozofia: Życie publiczne dostarcza takich narzędzi. To trening kreatywnego i alternatywnego myślenia, rozwijający praktyczne zdolności intelektualne i komunikacyjne, pozwalające na udział w publicznej debacie. Zdolności te cenione i poszukiwane są również na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, na którym pracodawcy obok merytorycznych kompetencji stawiają na ludzi aktywnych, otwartych i twórczych!

Więcej informacji >>