Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Profile promotorów

Uchwała o procedurze wszczęcia przewodu doktorskiego

Doktoranckie Grupy Badawcze (DGB)

Filozofia człowieka (prof. dr hab. Ewa Piotrowska, dr hab. Mariusz Moryń, prof. UAM)

Główne nurty nowożytności: odrodzenia, oświecenia, rewolucje (dr hab. Michał Wendland, prof. UAM)

Somatyzm (dr hab. Ewa Nowak prof. UAM)

Stypendia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego w IF UAM 2017-2018

Wniosek o dodatek projakościowy

Kryteria dodatku projakościowego

Sprawozdania

Dziennik doktoranckiej praktyki zawodowej

Sprawozdanie za rok akademicki

Sprawy socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Świadczenia pomocy socjalnej

Kredyty studenckie dla doktorantów

Ubezpieczenie zdrowotne

Program studiów

Program stacjonarnych studiów doktoranckich

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich

Kryteria oceniania udziału doktorantów w seminariach doktoranckich i zakładowych

Formularze

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

 

Kwestionariusz osobowy