Badanie jakości kształcenia

Zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia udziału w corocznej edycji badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni i trwać będzie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. Celem badania, będącego częścią strategii kształcenia na UAM, jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia. Raporty z badania są z roku na rok coraz wnikliwiej analizowane przez władze uczelni i wydziałów oraz publikowane na ogólnouczelnianych i wydziałowych stronach internetowych.

Na podstawie wyników badań opracowywane są działania naprawcze (tzw. rekomendacje). Na poziomie uczelni zajmuje się tym Rada ds. Jakości Kształcenia, a na poziomie jednostek organizacyjnych – wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia. Autonomia wydziałów oraz ich własna odpowiedzialność za jakość kształcenia odgrywają decydującą rolę w tym procesie.

Biorąc udział w ankiecie, pomagacie więc Państwo władzom uczelni, ale przed wszystkim sobie i swojej jednostce organizacyjnej. Dlatego po raz kolejny zachęcam każdego pracownika dydaktycznego, naukowo-dydaktycznego, doktoranta, studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacza studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu. Anonimowa ankieta dostępna jest, po zalogowaniu, na stronie usosweb.amu.edu.pl.

Comments are closed.