Dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii

Dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii

Instytut Filozofii UAM ogłasza dodatkowy nabór na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii.

Rozpoczęcie nastąpi 1 czerwca 2018 roku.

O przyjęcie ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom magistra, magistra inżyniera, lekarza lub będące beneficjentami programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym.W wyniku ukończenia studiów można uzyskać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Można je odbywać w trybie stacjonarnym stypendialnym. Od kandydatów oczekuje się bardzo dobrej znajomości wiedzy filozoficznej.

​Podania kierowane do JM Rektora UAM należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM bez wezwania do dnia 8 maja 2018 roku (do godz. 15:00) osobiście lub przesłać pocztą (we wskazanym terminie) na adres: Instytut Filozofii UAM, 60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 C. Dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana. O przyjęciu na studia decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna obejmująca tematykę pracy magisterskiej i tematykę projektu doktoratu. Szczegółowych informacji na temat studiów doktoranckich udziela sekretariat Instytutu Filozofii (pod wskazanym wyżej adresem) lub pod numerem telefonu: 0-61 829 22-80 lub 0-61 829 22-98, w godzinach 9:00-15:00.

​W celu dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć następujące dokumenty i materiały:

 1. Podanie;
 2. Kwestionariusz osobowy;
 3. Życiorys;
 4. 2 zdjęcia;
 5. Odpis dyplomu;
 6. Indeks (a w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych oba indeksy) oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (ze średnią ze studiów) – minimalna wymagana średnia wynosi 4.0 na każdym stopniu studiów.
 7. Inne materiały dokumentujące aktywność naukową i organizacyjną kandydata, w tym:
  • publikacje naukowe w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych, w pismach kół naukowych – wyłącznie opublikowane (wymagane teksty lub ich kopie do wglądu)
  • dokumentację o organizacji lub udziale w konferencjach naukowych; potwierdzenie udziału w stażach krajowych i zagranicznych (programy: MOST, Erasmus+, inne wyjazdy stypendialne, staże związane z kierunkiem studiów)
  • decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień za wyniki w nauce i działalność studencką (np. dyrektora instytutu, dziekana, rektora, stypendium ministra, i inne)
  • dokumentację określającą znajomość języków obcych (np. certyfikaty językowe).
  • tekst prezentujący problematykę badawczą przewidywanej rozprawy doktorskiej, będący podstawą rozmowy kwalifikacyjnej
  • opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Rozmowa kwalifikacyjna przed Instytutową Komisją Rekrutacyjną odbędzie się w Instytucie Filozofii w połowie maja 2018 roku.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą.

Comments are closed.