Fakultet: Filozoficzne koncepcje terapii

Fakultet: Filozoficzne koncepcje terapii

dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Zakład Etyki

Wykład fakultatywny w semestrze wiosennym 2016:

Filozoficzne koncepcje terapii

Punkty ECTS: 4

Czas i miejsce: poniedziałek, 16:45 – 18:15; sala 213 (IF)

Formuła: Wykład z użyciem PPP (wyłącznie wykład, bez e-learningu, ewentualnie dyskusja, odpowiedź na pytania studentek i studentów)

Zaliczenie: Zaliczenie z oceną; w formie ustnej – przygotowanie dwóch wybranych zagadnień z ok. piętnastu podanych na wykładzie

Tematy poszczególnych wykładów:

29.02.  Od therapeia do enhancement. Historyczny i problemowy zakres tematyki wykładów             

Keywords: therapeia, meditatio, techniki Siebie, troska o siebie, miara/równowaga, Ja/Selbst/self, podmiot, eudajmonizm, zdrowie/normalność, pathos, theoria vs. praxis, sprawczość, agency, resilience, doskonałość, enhancement, etyka, filozofia medycyny, psychologia, psychiatria, filozofia umysłu

7.03. Presokratejski i Sokratejski postulat samopoznania

Keywords: Pitagorejczycy, Kynicy, methron, symmetria, gnothi seauton/poznaj samego siebie, granica/peras, podmiotowość, Sokrates, Platon, anamneza, pamięć, theoria, peristrophe, dajmonion, metafora zwierciadła

14.03. Hellenistyczne modele tzw. Kultury Siebie

Keywords: epimeleia heautou/troska o Ja, praemeditatio malorum/rachunek sumienia, kynizm/cynizm, epikureizm, stoicyzm, kontemplacja, L.A.Seneka, kultura listu, czas, Marek Aureliusz, śmiertelność, filozofia medycyny, Galen; M. Foucault, P. Hadot, J. Domański

21.03. Antyczne i średniowieczne koncepcje „zdrowia duszy”

Keywords: askesis, meditatio, acedia, monastycyzm, eremityzm, Ewagiusz Pontyjski, Jan Kasjan, Ojcowie Kapadoccy, Augustyn, iluminacjonizm, soliloquium, samopoznanie, autobiografia filozoficzna, vita activa – vita contemplativa, Awicenna, passiones animae, Akwinata, Mistrz Eckhart, docta ignorantia, unio mystica

4.04. Nowożytne nauki o „namiętnościach duszy”

Keywords: sumienie, M. de Montaigne, samopoznanie, homo narrativus, monolog, negacja, podświadomość, melancholia, strach/lęk, W.Shakespeare, B.Pascal, cogito, autorefleksja, medytacja, emocja, R.Descartes, zmysł wewnętrzny, J.Locke, afekt, sentiment de l‘existence, J.J.Rousseau, wczesny romantyzm, geniusz, F. Schlegel, Novalis  

11.04. Filozoficzne koncepcje egzystencji

Keywords: cierpienie, współczucie, pesymizm, A.Schopenhauer, nihilizm, wolność, twórczość, F.Nietzsche, krytyka kateorii sumienia, „choroba na śmierć”, egzystencja, lęk, S.Kierkegaard, wina, szaleństwo, Inny, F. Dostojewski, późny romantyzm, N.Bierdiajew, autobiografia, introspekcja, prospektywizm pamięci, M.Proust, wstyd, wstręt, samozaprzeczenie, F.Kafka, bunt, absurd, A.Camus, ucieczka od wolności

18.04. Pomiędzy psychologią a fenomenologią

Keywords: medycyna przypadków/medycyna gatunków, patologizacja, emocje, jaźń, funkcjonalizm, W. James, strumień świadomości, uczucie moralne, człowiek zdrowomyślny vs dusza chora, psychologia empiryczna, F.Brentano, wczucie, Eins-Sein, M.Scheler, intuicjonizm, twórczość, H.Bergson, antypsychologizm/antynaturalizm, E.Husserl, intersubiektywizm, uważność/Aufmerksamkeit, Ja fenomenologiczne, Ja rozumiejące Gelassenheit, „skrytość zdrowia”, H.-G.Gadamer, P.Sloterdijk

25.04. Psychoanaliza a psychiatria – znaczenie w medycynie, filozofii i historii sztuki

Keywords: żałoba, nieświadomość, zadośćuczynienie, melancholia, histeria, depresja, neuroza, ego, Inny, persona, dialog terapeutyczny, transgresja, archetyp, nieświadomość indywidualna/zbiorowa, S.Freud, C.G. Jung, A. Kąpiński, schizofrenia, H. Pinzhorn, L.Navratil, A.Kubin, Art Burt/Outsider Art, J.Lacan, J. Kristeva, schizoanaliza, G. Deleuze

9.05. Dialogiczność filozoficzna, psychologia humanistyczna i filozofia komunikacji

Keywords: Inny, samotność ontologiczna, relacja dialogiczna, E.Lévinas, K.Jaspers, sytuacja graniczna, trauma, pojednanie, homo patiens, logoterapia, V.Frankl, We-I-Balance, empatia, dezintegracja pozytywna, samowychowanie, K.Dąbrowski, Ja aksjologiczne/Ja agatologiczne, nadzieja, J.Tischner, A.Kępiński

16.05. Biopolityczność w ujęciach filozofii i psychiatrii

Keywords: ekonomia polityczna, biowładza, patologia vs norma, M.Foucault, przemoc symboliczna, habitus, pole władzy, P.Bourdieu, homo sacer, G.Agamben, centrum vs peryferia, V.Frankl, obóz jako nomos nowoczesności, wykluczenie, nadzór, instytucjonalizacja, klinika, szaleństwo, kreatywność, autonomia, seksualność, produktywność

23.05. Terapia w sporze bioetycznym

Keywords: podmiot, samostanowienie, autonomia, pacjent kompetentny, prawo do opieki, prawo do informacji, postulat życia, testament woli, terapia uporczywa, transplantacja organów, religie wobec transplantacji, eutanazja/dobra śmierć, inżynieria genetyczna, terapia genowa, R. Speamann, J.Harris, R.Chadwick, M.H.N.Schermer, socjologia medycyny, zdrowie jako dobro publiczne

30.05. Klasyczna antropologia filozoficzna a postulaty neuroantropologii i transhumanizmu  

Keywords: Mängelwesen, A.Gehlen, ekscentryczność, introwersja, płacz/śmiech, pathos, ironia, zmysł, afekt, sens, H.Plessner, conditio humana, posthumanizm, enhancement, doskonałość, obsolete body, mind uploading, J.Harris, J.Savulescu, K. Warwick, N.Harbisson, kognitywistyka, Ja/self, idem vs. ipse, self-awareness, percepcja, tożsamość, świadomość, metacognition, decyzyjnośćE.Kandel, mirror neuron, empatia, V.Gallese, „gen kooperacji”, J.Bauer, cognitive therapy (CT), gnothi seauton, tabula rasa, S.Pinker

6.06. Wykład podsumowujący. Dyskusja

13.06. Zaliczenie (ustalony zostanie jeszcze jeden termin zaliczenia)

Comments are closed.