INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I ROKU

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA STUDENTÓW I-GO ROKU

(szczegółowy harmonogram spotkań)

Jako przedstawiciel Wydziału Filozoficznego UAM, mam przyjemność zaprosić Państwa na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/21, która odbędzie się dn. 14.10.2020, za pośrednictwem kanału youtube. W trakcie spotkania będziecie Państwo mogli złożyć ślubowanie studenckie, zapoznać się z przedstawicielami władz Uczelni i Wydziału oraz Samorządu Studenckiego. Spotkanie składać się będzie z dwóch części:

9.00 – INAUGURACJA CENTRALNA, NA KTÓRĄ ZAPRASZAJĄ WŁADZE UAM

Program uroczystości:

– Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Rektor UAM.

– Przemówienie prof. dr hab. Joanny Wójcik, Prorektor ds. studenckich i kształcenia.

– Wykład prof. dr. hab. Macieja Michalskiego pt. O znaczeniu uniwersytetu.

– Przemówienie Joanny Maruszczak, Przewodniczącej Samorządu Studentów UAM.                                  – Wręczenie studentom wyróżnień „Studencki Laur”.

– Wręczenie absolwentom Medali UAM.

– Wręczenie nauczycielom akademickim nagród „Praeceptor Laureatus” oraz „Praeceptor Optimus”.

– Gaudeamus.

 

Link do spotkania: https://amu.edu.pl/wiadomosci/events/dzien-studenta-i-roku2

12.00 – INAUGURACJA WYDZIAŁOWA, NA KTÓRĄ ZAPRASZAJĄ WŁADZE WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UAM

Program uroczystości:

– Przemówienie prof. dr hab. Romana Kubickiego, Dziekana Wydziału Filozoficznego.

– Krótkie przedstawienie pozostałych członków władz Wydziału Filozoficznego.

– Przywitanie przez przedstawicieli Rady Samorządu Studentów WFil.

– Przyznanie wyróżnień dla najlepszych absolwentów WFil.

– Złożenie ślubowania studenckiego.

– Komunikaty przedstawicieli Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM oraz Studium Językowego UAM.

 

UWAGA ZMIANA: Link do spotkania (MS TEAMS, dołączenie do spotkania nie wymaga zalogowania się, chociaż zachęcamy do tego!):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkOTMyZWMtMzc0ZS00MWVlLWIyYmMtZGQ1NjI1NDFhYjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22e9108fd0-91e2-411e-9a8d-ca9caf29808e%22%7d

*Z uwagi na warunki epidemiologiczne obie uroczystości odbędą się drogą online.

Comments are closed.