Informacja dotycząca funkcjonowania systemu USOS w roku akademickim 2015/2016

Podstawowym dokumentem potwierdzającym przebieg toku studiów na UAM jest indeks elektroniczny, dlatego do podstawowych obowiązków każdego studenta WNS UAM należy:

 1. Sprawdzanie poczty przydzielonej na serwerze UAM, tylko z tego adresu student komunikuje się z Uczelnią i jej pracownikami i tylko na ten adres jest wysyłana oficjalna korespondencja Uczelni ze studentem.http://studenci.amu.edu.pl/szybkie-linki/poczta-studencka
 2. Samodzielne zarejestrowanie się w systemie USOSna wszystkie zajęcia (także fakultatywne) objęte programem studiów dla danego semestru – ostateczny termin zapisu na zajęcia semestru zimowego – 16 X 2015, semestru letniego – 7 III 2016. http://usosweb.amu.edu.pl
  Po tym terminie przyjmuje się, że student zrezygnował z uczestnictwa w danych zajęciach, nie ma możliwości późniejszego dopisywania studentów do grup zajęciowych wnioski składane po terminie będą odrzucane, jako niezgodne z RS UAM, warunek ten dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych WNS UAM
 3. Do16 X 2015(semestr zimowy) i do 7 III 2016 (semestr letni) student powinien zostać poinformowany przez prowadzącego zajęcia o warunkach zaliczenia zajęć, które są wymagane do zaliczenia danego przedmiotu oraz o terminach zaliczeń i egzaminów.
 4. Do16 X 2015(semestr zimowy) i do 7 III 2016 (semestr letni) student zgłasza prowadzącym zajęcia informacje o indywidualnym toku studiów i indywidualnej organizacji studiów w celu otrzymania informacji o warunkach zaliczenia.
 5. Do16 X 2014(semestr zimowy) i do 7 III 2016 (semestr letni) student zgłasza do Dziekana zaopiniowany przez Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu wniosek z prośbą o przesunięcie realizacji przedmiotu na inny semestr.
 6. Zapisanie się na terminy egzaminów w systemie USOS: do1 II 2016 (semestr zimowy), do 14 VI 2016 (semestr letni).
 7. Na egzamin i zaliczenie studentzgłasza się z legitymacja studencką i jeżeli został mu wydany – indeksem.
 8. Do egzaminu i zaliczenia można przystąpić jedynie po wypełnieniu warunków podanych w punktach2, 3, (jeżeli dotyczy 4), 6, 7. Niewypełnienie chociażby jednego z tych punktów jest wystarczającym powodem wpisania ocenyndst. Jeżeli student jest zapisany na zajęcia w systemie USOS to są to jego zajęcia obowiązkowe i musi w terminach opisanych kalendarium otrzymać z nich ocenę.
 9. Ostateczny termin pojawienia się oceny w systemie USOS to 7 dni od daty zaliczenia bądź egzaminu. Po tym okresie student zgłasza ten fakt Dyrektorowi Instytutu ds. dydaktycznych oraz w dziekanacie.
 10. Student, który nie zgłosił się na zaliczenie lub egzamini nie poinformował o powodach swojej nieobecności wykładowcy (najpóźniej w dniu zaliczenia bądź egzaminu), otrzymuje ocenę ndst, którą do systemu USOS wprowadza prowadzący zajęcia.
 11. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocen z zajęć kończących sięzaliczeniem– 2 II 2016 (semestr zimowy) i 15 VI 2016 (semestr letni).
 12. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocenpoprawkowychz zajęć kończących się zaliczeniem – do 10 II 2016 (semestr zimowy) i do 24 VI 2016 (semestr letni)
 13. Ostateczny termin wpisu do sytemu USOS ocen z zajęć kończących sięegzaminem– 22 II 2016, sesja zimowa; 1 VII 2016 – sesja letnia.
 14. Ostateczny termin wpisu do systemu USOS ocenpoprawkowychz zajęć kończących się egzaminem 4 III 2016 sesja zimowa, 20 IX 2016 sesja letnia.
 15. Oceny do sytemu USOS może wpisywaćjedynie osoba prowadząca zajęcia. Ani pracownicy Dziekanatu WNS, anipracownicy Instytutów WNSnie mają uprawnień do wprowadzania ocen do sytemu USOS z przedmiotów objętych programami studiów obowiązujących na WNS UAM. Nie dotyczy to studentów wracających ze stypendiów, wymian krajowych i zagranicznych, studentów po reaktywacji i przenoszonych z innych wydziałów i uczelni na WNS. Jest to możliwe jedynie po otrzymaniu zgody Prodziekana ds. studenckich WNS UAM.
  Proszę o fakcie braku wpisów w systemie USOS informować Dyrektora Instytutu.
 16. Osoby zgłaszające się do dziekanatu z wnioskiem muszą wcześniej wystąpić oopinię do Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu.
 17. Na WNS rezygnuje się z wydawania kart egzaminacyjnych wszystkim studentom studiów stacjonarnych.
 18. Szkolenia: BHP i biblioteczne oraz rozliczenie praktyk studenckichwedług harmonogramu Instytutów WNS UAM.
 19. Termin zaliczenia seminariów dyplomowych odbywanych na VI semestrze studiów I stopnia, IV semestrze studiów II stopnia i X semestrze studiów jednolitych –30 IX 2015.
 20. Terminy ankietyzacji zajęć oraz jej formę określa Dyrektor Instytutu ds. dydaktycznych i odpowiada za jej przeprowadzenie.

Comments are closed.