Informacje na temat semestru zimowego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Przesyłam wstępne informacje dotyczące zasad realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21:

1️. Sposób realizacji zajęć dydaktycznych:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, zgodnie z rozporządzeniem Rektora UAM, wszystkie zajęcia objęte programem nauczania odbywać się będą z wykorzystaniem technologii do pracy zdalnej (platforma moodle lub platforma Microsoft Teams).


2. Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych:

Zgodnie z rozporządzeniem dot. organizacji roku akademickiego 2020/2021 (https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/organizacja-roku-akademickiego-i-organizacja-ksztalcenia-20202021), zajęcia dydaktyczne na WFil UAM rozpoczną się 15.10.2020.

3. Inauguracja roku akademickiego:

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I-go roku odbędzie się 14.10.2020 wg zasad, które ogłoszone zostaną w najbliższym czasie.


4. Szkolenia z obsługi programów do realizacji zajęć online dla studentów:

Na początku października zorganizowane zostanie szkolenie z obsługi narzędzi do pracy zdalnej. Szkolenie będzie obowiązkowe dla studentów I-go roku (opcjonalne dla studentów lat wyższych). Szczegóły dotyczące kursu ogłoszone zostaną w najbliższym czasie.


5. Szkolenia z obsługi programów do realizacji zajęć online dla wykładowców (nauczycieli akademickich i doktorantów):

Na początku października przygotowane zostaną materiały instruktażowe dotyczące obsługi narzędzi do prowadzenia zajęć online. Materiały umieszczone będą także na platformie youtube.

Z poważaniem

Mariusz Szynkiewicz


Prodziekan Wydziału Filozoficznego UAM ds. studenckich i organizacyjnych
Dr Mariusz Szynkiewicz
Ul. Szamarzewskiego89c, Poznań 60-568
Tel. (+48)618292101

Comments are closed.