Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne

Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku akademickiego 2017/2018 pojawia się nowa inicjatywa naukowa pod tytułem Interdyscyplinarne Seminarium Humanistyczne. Powstała ona z inicjatywy następujących osób: prof. dr hab. Adam Ziółkowski (UW, Instytut Historii, Zakład Historii Starożytnej), prof. UAM dr hab. Krzysztof Przybyszewski (UAM, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej), prof. UAM dr hab. Paweł Sawiński (UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej), dr Michał Baranowski (Uniwersytet w Białystoku), dr Andrzej Ćwiek (UAM/Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), dr Lechosław Olszewski (Poznań), dr Piotr Urbański (Poznań), mgr Cezary Dobak (UAM, Instytut Filologii Klasycznej, Zakład Hellenistyki), mgr Filip Taterka (UAM/Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN).

Celem seminarium jest stworzenie platformy dla przedstawicieli wielu dziedzin dzisiejszej humanistyki, umożliwiającej twórczą wymianę na poziomie teorii i praktyki badawczej. Co roku będzie nam towarzyszyć inna wybrana myśl przewodnia. Obecnie skupimy się metodach badawczych, które wywodzą się z głównych dziedzin humanistyki, takich jak filozofia, filologia, socjologia, historia czy archeologia. Prezentowane wystąpienia mają stanowić zaproszenie do szerszej dyskusji i rozwinięcie interdyscyplinarności w formie dyskursu. Przez interdyscyplinarność rozumie się tu prowadzenie badań w obrębie własnej dziedziny w konfrontacji z innymi naukami. Seminarium ma charakter wystąpienia (maks. 45 min.) wraz z dyskusją krytyczną nad przedstawionym przez prelegenta zagadnieniem oraz wykorzystywanymi przez niego metodami badawczymi.

Warto podkreślić, że spotkania seminaryjne w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Humanistycznego będą miały charakter otwarty, zarówno dla pracowników naukowych, jak i doktorantów, studentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto doktoranci UAM mogą zapisywać się na seminarium w systemie USOS (symbol przedmiotu: 08-DDF- ISH). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z prof. UAM dr hab. Krzysztofem Przybyszewskim, kprzyby@amu.edu.pl.

Najbliższe seminarium odbędzie się 14 listopada 2017 roku o godz. 18:30 w sali 215 im. Kazimierza Ajdukiewicza na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii, ul. Szamarzewskiego 89 c. Pierwszym, otwierającym seminarium prelegentem będzie prof. dr hab. Adam Ziółkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi referat pt.: „Początki Rzymu: między historią, archeologią a metodą”.

Comments are closed.