Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do dnia 30 września 2014 r. wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkól ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego zostały ustanowione Uchwałą Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.

Zgodnie z "Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego", który stanowi załącznik do ww. Uchwały, do składania wniosków o przyznanie tego stypendium w kategorii "Student" uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych oraz upoważnione przez nich osoby.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii "Student" są:

 1. wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
 2. aktywność naukowa:
  • publikacje naukowe,
  • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:

 1. zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 w terminie do 30 września 2014 r.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań tel. 0-61 62 66 570, fax. 0-61 62 66 571, e-mail: edukacia@umww.pl

Comments are closed.