Konferencja: Racjonalizacja zła w epoce globalizacji

plakat1

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu- Koło Naukowe Studentów Filozofii, Sekcja Życia Publicznego, zaprasza do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej pt.: ,,Racjonalizacja zła w epoce globalizacji” w dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Instytucie Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań.

Próba ujęcia problemu zła w epoce globalizacji stanowi cel niniejszej konferencji. W filozofii, sztuce, literaturze dualizm między dobrem, a złem jest doskonale znany. Jednakże współcześnie pojęcie zła stosuje się raczej za pośrednictwem takich określeń jak: przemoc,  zadawanie bólu, okrucieństwo, tortury, molestowanie, prześladowanie,  mobbing,  wojna, terroryzm czy dyktatura.  Oznacza to, że owe określenia traktowane są jako nowe problemy z jakimi zmaga się globalny świat. Rodzi to pytanie: Czy celowo rezygnujemy z bezpośredniego stosowania pojęcia zła skłaniając się ku nowym formom określenia istoty tegoż zjawiska?

 Współcześnie obserwujemy postępującą racjonalizację zła wzmacnianą przez procesy globalizacyjne sprzyjające rozmyciu istoty zła. Zanim nastąpiła intensyfikacja procesów globalizacyjnych,  państwa narodowe dysponowały w miarę jednoznacznymi zasadami etycznymi, które stanowiły drogowskaz umożliwiający rozpoznanie członkom danego społeczeństwa tego, co dobre i tego, co złe. Natomiast obecnie mamy do czynienia z heterogonicznością etyk oraz próbą uznania ich równoważności w oparciu o paradygmat relatywizmu kulturowego, jak i moralnego. Jak zatem jednostka ma odnaleźć się w świecie, w którym mimo poważnych różnic kulturowych, prawnych, światopoglądowych uprzywilejowaną pozycję zajmują wszyscy, bo przecież nikt nie jest gorszy, ani nikt nie jest lepszy.

Mamy nadzieje, iż konferencja pt: ,, Racjonalizacja zła w epoce globalizacji” wydobędzie i określi formy zła w różnych wymiarach: prywatnym, społecznym, ekonomicznym oraz prawnym. Dlatego też do udziału w konferencji zachęcamy różnych przedstawicieli nauk, gdyż z założenia mieć ma ona charakter interdyscyplinarny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Regulamin konferencji, formularz zgłoszeniowy i inne informacje dostępne na stronie: https://filozofia.amu.edu.pl/dzialalnosc/konferencje/

Zgłoszenia do 25.03.2015

Kontakt z organizatorami: sekcja.zyciapublicznego@gmail.com

Komitet organizacyjny: Sekcja Życia Publicznego Koło Studentów Filozofii UAM 

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Aleksandra Olejarz (aleks.olejarz@gmail.com) 

Sekretarz: Paulina Mendeluk 

Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Przybyszewski

Terminarz

  1. do 25.05.2015r. – zgłoszenia wystąpień na konferencję za pomocą wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnym serwisie konferencji na e-mail: sekcja.zyciapublicznego@gmail.com
  2. do 03.04.2015r. – informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji poszczególnych kandydatów
  3. do 07.04.2015r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej przez uczestników i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: sekcja.zyciapublicznego@gmail.com
  4. 07.04.2015r. – ogłoszenie programu konferencji
  5. 10-11.05.2015r. – konferencja

Opłata konferencyjna (udział czynny) wynosi 70zł (studenci), 80zł (doktoranci)i nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Organizatorzy oferują jednak pomoc w znalezieniu noclegu w mieście. Powyższa opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne i poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Racjonalizacja zła karta zgłoszeniowa

ZAPRASZAMY!

Sekcja ŻP KSF UAM

Comments are closed.