Nabór do polsko-ukraińskiej szkoły letniej

Nabór do polsko-ukraińskiej szkoły letniej

INFORMACJE OGÓLNE

Wydział Filozoficzny UAM, Wydział  Historyczny Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Humań, Ukraina) oraz Polskie Centrum KulturalnoOświatowe w Humaniu we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (ECS) zapraszają osoby studiujące na kierunkach Filozofia, Polonistyczno-filozoficzne Studia Nauczycielskie, MISHiS (z kierunkiem wiodącym Filozofia), a także doktorantów w dyscyplinie filozofia do udziału w polsko-ukraińskiej szkole letniej: WOLNOŚĆ A POLITYKA. Wspólnoty buntu i sieci oburzenia  

CHARAKTER I PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączący wątki naukowe z zakresu filozofii, historii i nauk politycznych. Głównym celem szkoły jest zarysowanie wielopłaszczyznowego i wielopostaciowego charakteru fenomenu wolności, rozpatrywanego na przykładzie doświadczeń Polski i Ukrainy.

I FAZA PROJEKTU – marzec  – czerwiec 2021 (platforma MS Teams)

W ramach szkoły organizowane są dwa zespoły studenckie, jeden złożony ze studentów UAM i drugi, w którego skład wejdą studenci uczelni w Humaniu. Zajęcia odbywać się będą średnio raz w miesiącu, w czterech turach organizowanych w piątki, w godzinach 10.00 – 14.00. Każde spotkanie obejmuje dwie części. W pierwszej wysłuchamy dwóch godzinnych (60 min) wykładów kierowanych do studentów z obu zespołów. Druga cześć -trwająca 1.5h – ma charakter warsztatowy, a jej celem jest przygotowanie studentów do opracowania projektu końcowego (artykuł naukowy). Przed każdymi zajęciami otrzymacie też krótki tekst, stanowiący wprowadzenie do omawianego zagadnienia.

Językami wykładowymi szkoły będą język polski oraz język ukraiński. Na każdym z wykładów i w trakcie dyskusji obecna będzie osoba mogąca pełnić funkcję tłumacza, a wszystkie pojęcia kluczowe, omawiane w trakcie spotkań, będą tłumaczone na oba języki i zamieszczane w prezentacjach.

II FAZA PROJEKTU – druga połowa września 2021 (czterodniowy wyjazd naukowy lub zajęcia na platformie MS Teams)

Drugą część projektu poprowadzimy wspólnie z ekspertami ECS w Gdańsku. Sposób realizacji zajęć uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i przybierze jedną z dwóch form: wyjazdu studenckiego do Gdańska lub zajęć realizowanych zdalnie przez Centrum Solidarności.

EFEKTY PROJEKTU

Głównym efektem uczestnictwa w Szkole, poza doświadczeniem związanym z pracą w interdyscyplinarnym, międzynarodowym projekcie badawczym będą dwa artykuły naukowe,  napisane pod opieką dr Lidii Godek (zespół poznański) oraz prof. Igora Kryvoshei (grupa humańska). Artykuły, po przejściu procedury recenzyjnej, planujemy opublikować w czasopiśmie Sensus Historiae (czasopismo z wykazu MEiN) .

Każdy z uczestników otrzyma również certyfikat potwierdzający udział w projekcie: WOLNOŚĆ A POLITYKA. Wspólnoty buntu i sieci oburzenia.

 Liczba miejsc – 10.

O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie uzasadnienie, które wpiszecie Państwo do odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkjwQ54einT9Ho2T5-AgZkt9UME81N1pXUUhTS0g5OFFLVVNKNEE3QVJQNy4u

 

Wykładowcy:

  • dr Lidia Godek (koordynator i opiekun naukowy grupy poznańskiej),
  • prof. dr hab. Igor Kryvosheia (koordynator i opiekun naukowy grupy humańskiej)
  • dr Igor Fytsyk
  • dr Sergei Kutsenko
  • prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak
  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Przybyszewski
  • oraz pracownicy Wydziału Naukowego ECS w Gdańsku

 

Koordynatorzy projektu:

  •  dr Mariusz Szynkiewicz
  • mgr Filip K. Leszczyński

Wsparcie:

  • dr Konstantin Mazur (Sekcja Współpracy Międzynarodowej UAM)

Comments are closed.