Oferta stypendium doktoranckiego

Oferta stypendium doktoranckiego

Przedstawiamy ofertę stypendium doktoranckiego w ramach projektu badawczego Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego.

Tematyka badawcza projektu

Interpretacja alegoryczna (inaczej: alegoreza) to poszukiwanie ukrytego sensu danej wypowiedzi (utworu poetyckiego, tekstu religijnego, itd.). Celem projektu jest pokazanie, że powszechnie stosowana w antyku praktyka interpretacji alegorycznej miała istotny wpływ na formowanie się teorii metafory, alegorii i symbolu. W ramach projektu przebadamy szereg starożytnych tekstów (literackich, filozoficznych, religijnych), by ukazać aktualność problemów i rozwiązań sformułowanych  przez starożytnych alegoretów. 

Wymagania:

 • tytuł magistra filologii klasycznej, ewentualnie innej filologii lub filozofii,
 • bardzo dobra znajomość języka starogreckiego i dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole, pracowitość, solidność i motywacja do pracy naukowej.

Dodatkowo przy rozpatrywaniu kandydatur brane pod uwagę będą:

 • doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (udokumentowane np. publikacjami lub wyróżnioną pracą magisterską, udziałem w konferencjach, działalnością w studenckim kole naukowym, itp.),
 • znajomość innych języków obcych aniżeli wyżej wymienione (zwłaszcza łaciny),
 • znajomość antycznych teorii interpretacji oraz współczesnych teorii literaturoznawczych i/lub językoznawczych.

Opis zadań:

Stypendyst(k)a będzie wykonawcą w projekcie naukowo-badawczym pt. „Symbol, alegoria, metafora. Wpływ alegorezy na kształtowanie się poarystotelesowskich teorii języka figuratywnego”, kierowanym przez dra hab. Mikołaja Domaradzkiego, prof. UAM.

W ramach projektu stypendyst(k)a będzie uczestniczyć w seminariach prowadzonych przez kierownika projektu i przeprowadzać analizy starożytnych tekstów. Ponadto stypendyst(k)a odbędzie kwerendę biblioteczną i opracuje materiał pozyskany w jej trakcie, przygotuje dwa artykuły naukowe powiązane tematycznie z projektem (jako autor i współautor), weźmie udział w dwóch konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Typ konkursu NCN:
OPUS – HS

Termin składania ofert:
15 kwietnia 2018, 23:59

Forma składania ofert:
email

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w projekcie wynosi 2500 PLN na miesiąc przez okres realizacji projektu. Stypendium może zostać zawieszone w przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków.

Dodatkowe informacje:

Do wysłanego drogą mailową zgłoszenia dołączyć także należy następujące dokumenty w formacie PDF:

 • podanie do Kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty-doktoranta, zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.)”,
 • list motywacyjny,
 • CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach (w tym przede wszystkim o publikacjach w czasopismach naukowych, wystąpieniach konferencyjnych, udziale w projektach badawczych, stażach i szkoleniach, otrzymanych nagrodach, stypendiach i innych wyróżnieniach za działalność badawczo-naukową),
 • dokumenty  potwierdzające w/w osiągnięcia naukowe i wyróżnienia (publikacje, abstrakty konferencyjne, zaświadczenia o uczestnictwie, etc.),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
 • kopię pracy magisterskiej i jej recenzji.

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów w formacie PDF na adres mailowy mikdom@amu.edu.pl do dnia 15 kwietnia 2018, 23:59 (w temacie wiadomości proszę napisać: „Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w konkursie OPUS”.

Po zebraniu ofert komisja konkursowa przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i zweryfikowania kompetencji językowych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji i (ewentualnie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zdjęcie: nonbirinonko, pixabay.com, CC0

Comments are closed.