Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Konkurs grantowy dla najlepszych studentów
 
Na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) w związku z art. 26 ust. 3a–3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”, zwanego dalej „programem”.
 
 
Zgodnie z Regulaminem w konkursie tym mogą  wziąć udział wybitnie uzdolnieni:
  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
 
Termin składania wniosków to 2 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, czyli 25 stycznia 2020 r.
 
Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:
 
  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.
 
 
Szczegóły znajdują się pod linkiem:

Comments are closed.