D++ Tech­niki Pub­lic Rela­tions 2.0 — pierwsze zajęcia

Pier­wsze zaję­cia real­i­zowane w ramach kursu: Tech­niki Pub­lic Rela­tions odbędą się 15.11.2012 w IF UAM. Zaję­cia rozpoczną się o godzinie 13:15 w sali 312 (D). Pier­wszy panel tem­aty­czny poprowadzi dr Mar­iusz Szynkiewicz.

Tem­aty wiodące:

wprowadze­nie w tem­atykę kursu

narzędzia anal­i­ty­czne:

  • anal­iza wiz­erunku (w. indy­wid­u­alny, w. organizacji),
  • anal­iza sytu­acji kryzysowej,
  • anal­iza mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i ksz­tał­towanie wizerunku.

Forma zajęć:

  • wykład,
  • case study,
  • zaję­cia warsztatowe.

Comments are closed.