REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH -PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Szanowni Państwo,

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią COVID19, informujemy, że w bieżącym roku akademickim – za zgodą Pani Rektor – obowiązywać będzie następujący schemat postępowania dotyczący składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego roku studiów:
– ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej zostaje przesunięty do 15 października br.; po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej należy niezwłocznie przeprowadzić egzamin dyplomowy,
– student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej
(i w związku z tym nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego) może w terminie do 15 października złożyć wniosek do dziekana o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów – decyzję podejmuje prodziekan ds. studenckich.
– student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej oraz nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej (student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów do prodziekana ds.studenckich na zasadach określonych w Regulaminie Studiów).

Powyższe postanowienia dotyczą roku akademickiego 2019/2020.

Prodziekan  WFil ds. studenckich i organizacyjnych
Dr Mariusz Szynkiewicz

Comments are closed.