Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842),
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897),
3) Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów + Zarządzenie Nr 135/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora UAM z dnia 17 września 2012 r. w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów,

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2017/2018

1) Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

2) Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

3) Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

4) Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów. W roku akademickim 2017/2018 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu „Szkolenie BHP” jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.

5) Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:
a) Pierwsza pomoc,
b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
c) Ochrona przeciwpożarowa,
d) Elementy prawa pracy.

6) Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej
kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

7) Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku
indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.

8) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2017/2018:
a) uruchomienie Szkolenia: 2 listopada 2017 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie
podejście): od 2 listopada 2017 r. do 18 lutego 2018 r.
9) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2017/2018:

a) uruchomienie Szkolenia: 19 marca 2018 r.,
b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie
podejście): od 19 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2017/2018:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 2 listopada 2017 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 2 listopada 2017 r. do 18 lutego
2018 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu
USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2017/2018:
1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 19 marca 2018 r.;
2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 19 marca 2018 r. do 30 czerwca
2018 r.;
3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu
USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:
1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;
2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

Comments are closed.