Test diagnozujący z języków obcych

W dniu 8 października 2014 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2014/2015. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

  • języka angielskiego,
  • języka francuskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka rosyjskiego,
  • języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do końca października br.

Logowanie do testów diagnozujących:

  1. Należy wejść na stronę: testdiagnozujacy.amu.edu.pl;

  2. Logowanie na test diagnozujący na platformie moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);

  3. Po zalogowaniu należy rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego. 

W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie. 

UWAGA:

Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

Comments are closed.