Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 19 stycznia 2015 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2014/2015. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

  • języka angielskiego,
  • języka francuskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka rosyjskiego,
  • języka włoskiego.

Logowanie do testów poziomujących

  1. Należy wejść na stronę: testpoziomujacy.amu.edu.pl;
  2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
  4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka.

Termin wykonania testu poziomującego

Od 19 stycznia 2015 r. do 1 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje na temat testów poziomujących

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.

Test składa się ze 100 zadań, za każde zadanie można otrzymać 1 punkt czyli maksymalnie 100 punktów za test.

Po ukończeniu testu poziomującego student otrzyma informację o poziomie znajomości języka obcego (wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów: A2, B1, B2.1, B2.2). Student rozpocznie od II semestru zajęcia z lektoratu na poziomie wynikającym z uzyskanego w czasie testu poziomującego wyniku.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student* otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się 10 lutego 2015 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 14 lutego 2015 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:

W dniu 10 lutego 2015 r. (od godz. 9:00) rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty języków obcych. Rejestracja będzie dostępna do 14 lutego 2015 r. (do godz. 24:00).

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

Comments are closed.