ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (zasady funkcjonowania)

Studenci Instytutu Filozofii zobligowani są do uczęszczania na fakultety organizowane przez nasz Instytut. Zgodę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez inne jednostki (katedry, instytuty) uzyskują jedynie studenci lat dyplomowych (III rok studiów licencjackich oraz I i II rok studiów magisterskich uzupełniających) za zgodą promotora i zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

Na zajęcia fakultatywne prowadzone w języku angielskim zapisy są prowadzone ręcznie przez dr Andrzeja Popielewicza, wydziałowego koordynatora USOS, bądź też w pracowni komputerowej.

Zaliczenie zajęć fakultatywnych realizowanych poza Instytutem możliwe jest przy spełnieniu dwóch warunków: 

  1. Zgodność formy zajęć (wykład lub konwersatorium)
  2. zajęcia fakultatywne powinny się kończyć zaliczeniem na ocenę (z/s).
  3. Liczba pkt. ETCS dla zajęć realizowanych poza Instytutem nie może być mniejsza od liczby pkt. ETCS przydzielonych danej formie zajęć fakultatywnych w programie studiów (wykład fakultatywny – 4 pkt., konwersatorium fakult. – 2 pkt).

Zajęciami fakultatywnymi nie mogą być: lektoraty, zajęcia z technologii informacyjnych, komunikacji multimedialnej, wychowania fizycznego oraz przedmioty zrealizowane na wcześniejszych latach studiów.

Wybór przedmiotu z innej specjalności:

Student ma prawo wybrać jako przedmiot fakultatywny zajęcia znajdujące się w programie studiów innej specjalności realizowanej na kierunku Filozofia (np. student specjalności Etyka wybiera zajęcia z programu spec. Komunikacja społeczna, Zarządzanie widzą lub Życie publiczne).

W takich przypadkach konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • forma i liczba pkt. ECTS wybranych zajęć musi by zgodna z formą i punktacją wymaganych programem zajęć fakultatywnych,
  • studenci studiów I-go stopnia mogą wybierać jako fakultety jedynie te przedmioty, które znajdują się w programach studiów I-go stopnia innych specjalności,
  • studenci studiów II-go stopnia mogą wybierać jako fakultety jedynie te przedmioty, które znajdują się w programach studiów II-go stopnia innych specjalności.

Comments are closed.