Zajęcia fakultatywne – zasady funkcjonowania

Studenci Instytutu Filozofii zobligowani są do uczęszczania na fakultety organizowane przez nasz Instytut. Zgodę na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez inne jednostki (katedry, instytuty) uzyskują jedynie studenci lat dyplomowych (III rok studiów licencjackich oraz I i II rok studiów magisterskich uzupełniających) za zgodą promotora i zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych.

Zaliczenie zajęć fakultatywnych realizowanych poza Instytutem możliwe jest przy spełnieniu dwóch warunków:

  1. Zgodność formy zajęć. Forma zajęć musi być identyczna jak ta, która ujęta jest w programie studiów dla danej specjalności.
  2. Liczba pkt. ETCS dla zajęć realizowanych poza Instytutem musi być zgodna z liczbą pkt. ETCS przydzielonych danej formie zajęć fakultatywnych w programie studiów.

Zapisy na zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne dzielą się na:

  • wykłady kończące się zaliczeniem na ocenę,
  • konwersatoria kończące się zaliczeniem na ocenę.

Zajęciami fakultatywnymi nie mogą być: lektoraty, zajęcia z technologii informacyjnych, komunikacji multimedialnej, wychowania fizycznego oraz przedmioty zrealizowane na wcześniejszych latach studiów.

Wybór przedmiotu z innej specjalności

Student ma prawo wybrać jako przedmiot fakultatywny zajęcia znajdujące się w programie studiów innej specjalności realizowanej na kierunku Filozofia (np. student specjalności Etyka wybiera zajęcia z programu spec. Komunikacja społeczna, Zarządzanie wiedzą lub Życie publiczne).

W takich przypadkach konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • forma i liczba pkt. ECTS wybranych zajęć musi by identyczna z formą i punktacją wymaganych programem zajęć fakultatywnych,
  • studenci studiów I-go stopnia mogą wybierać jako fakultety jedynie te przedmioty, które znajdują się w programach studiów I-go stopnia innych specjalności,
  • studenci studiów II-go stopnia mogą wybierać jako fakultety jedynie te przedmioty, które znajdują się w programach studiów II-go stopnia innych specjalności,
  • wybierany wykład nie może mieć przypisanych w programie ćwiczeń lub laboratoriów (musi to być tzw. wykład samodzielny).

Comments are closed.