ZAPROSZENIE na krótkie zebranie studentów Wydziału Filozoficznego UAM

ZAPROSZENIE na krótkie zebranie studentów Wydziału Filozoficznego UAM

Serdecznie zapraszam na zebranie poświęcone wytycznym sanitarnym dotyczącym zajęć odbywających się w salach dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.
Spotkanie odbędzie się zdalnie przez MS TEAMS w piątek 1 października o godz. 13.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RhZTFlN2QtMzY3OS00NDJmLThiOGItMWNkMDhjODYyMGRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22e9108fd0-91e2-411e-9a8d-ca9caf29808e%22%7d

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

Comments are closed.