Home » BusineSophia – philosophical start-up

BusineSophia – philosophical start-up

Założe­nia: BusineSophia to inicjatywa, która powstała dzięki pomysłowi, a dalej zaangażowaniu i pracy interdyscyplinarnego zespołu Koła Naukowego Humanistyki Stosowanej, które działa przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz zmotywowanie uczestników do aktywności biznesowej. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z tematyki tworzenia własnego biznesu, a także rozwiną kompetencje miękkie i twarde.

Cele szczegółowe: 

 1. Uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat tworzenia biznesu oraz prowadzenia firmy.
 2. Zapoznanie uczestników projektu z tematyką start-up’ów.
 3. Zmotywowanie uczestników do zakładania własnych przedsiębiorstw oraz świadomego kreowania własnej ścieżki kariery.
 4. Uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat tworzenia biznesplanów oraz opracowanie przez nich własnych biznesplanów.
 5. Rozwinięcie wśród uczestników umiejętności miękkich (autopezentacja, negocjacja, wystąpienia publiczne) i twardych (tworzenie biznesplanów).

Misja: Uświadomienie uczestnikom szkolenia użytkowo-praktycznej funkcji filozofii oraz zmotywowanie ich do aktywności biznesowej.

Wizja: Uczest­nicy kursu mają świadomość tego, że wiedza filozoficzna przydaje się w praktyce biznesowej. Znają także narzędzia, dzięki którym potrafią ową wiedzę aplikować do rzeczywistości zarówno biznesowej jak i życia codziennego.

Miejsce szkole­nia: Insty­tutu Filo­zofii UAM.

Warunki przyjęcia: szkolenia skierowane są do studentów filozofii wszystkich lat
i specjalności. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Warunkiem dostania się do projektu jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej, badającej poziom motywacji uczestnika.

Tren­erzy: kadrę trenerską tworzy dwóch profesjonalnych trenerów biznesowych oraz członkowie Koła naukowego Humanistyki Stosowanej.

 1. Agnieszka Harmak (DEA Konsulting, psycholog, trener i konsultant w projektach realizowanych przez Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A., Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Poznański Park Naukowo Technologiczny UAM, TEAM Building Group).
 2. Karolina Szalewska (Koordynator Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Urząd Miasta Poznań).
 3. Koszałka Agnieszka: trener pedagogiki przeżyć i koordynator projektu doradztwa zawodowego, coach w trakcie akredytacji ACC ICF.
 4. Jokś Jacek: szkoleniowiec w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz średnich (warsztaty z komunikacji, team buildingu, asertywności, prezentacji), certyfikowany coach w trakcie akredytacji ACC ICF.
 5. Świłło Szymon: wiceprezes Explicite – doradztwo komunikacyjne, organizator konferencji i eventów.
 6. Friedrich Błażej: prezes Explicite – doradztwo komunikacyjne, prelegent i szkoleniowiec na Poznańskich Dniach Kariery, szkoleniowiec na Festiwalu B.O.S.S. (warsztat Photoshopa oraz Komunikacji wizualnej), TEDx Poznań – pozyskiwanie partnerów finansowych.
 7. Krystek Łukasz:  prelegent w czasie projektu Agora ++, uczestnik licznych szkoleń.
 8. Żurek Katarzyna: szkoleniowiec wdrożeniowy, doświadczenie marketingowe ( School of form, Lidl).

Liczba godzin: 25h

Forma zajęć: warsz­taty, szkolenia

Forma zal­iczenia: wyko­nanie projektu oraz zaprezentowanie go na Gali Podsumowującej

Forma zaświad­czenia: Cer­ty­fikat Insty­tutu Filozofii

Temat

Trenerzy

Zakres tematyczny

Czas trwania

I Team building (In Door), wyznaczanie celów, motywacja.

Koszałka Agnieszka

Krystek Łukasz

 • budowanie zespołu,
 • wyodrębnienie czynników dezintegrujących pracę grupy,
 • radzenie sobie z czynnikami dezintegrującymi pracę grupy,
 • wyznaczanie celów metodą SMART.

5h

II Od idei do rzeczywistości – etapy tworzenia start-up’u.

Friedrich Błażej

Świłło Szymon

 • różnice między tradycyjną firmą a start-up’em,
 • metody weryfikacji pomysłu na biznes,- metody dofinansowania pomysłu na biznes.

5h

III Biznesplan.

Szalewska Karolina

 • czym jest biznesplan,
 • cel i metody tworzenia biznesplanu,
 • alternatywne metody planowania biznesu.

5h

IV Negocjacje z inwestorem.

Harmak Agnieszka

 • czym są negocjacje,
 • metody prowadzenia dialogu z inwestorem,
 • prezentacje inwestorskie i elementy etykiety negocjacyjnej.

5h

V (Auto)prezentacja.

Jokś Jacek

Żurek Katarzyna

 • budowanie społecznego korzystnego wizerunku,
 • elementy autoprezentacji,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

5h

Organizatorzy: Koło Naukowe Humanistyki Stosowanej

humanistykastosowana@gmail.com