D++/Tech­niki Pub­lic Rela­tions – pierwsze zajęcia

Pier­wsze zaję­cia real­i­zowane w ramach kursu: Tech­niki Pub­lic Rela­tions odbędą się 26.10.2012 w sali 215 w IF UAM. Zaję­cia rozpoczną się o godzinie 13.00 i potr­wają do godziny 18.30. Pier­wszy panel tem­aty­czny poprowadzi dr Mar­iusz Szynkiewicz.

Tem­aty wiodące:

wprowadze­nie w tem­atykę kursu

narzędzia anal­i­ty­czne:

  • anal­iza wiz­erunku (w. indy­wid­u­alny, w. organizacji),

  • anal­iza sytu­acji kryzysowej,

  • anal­iza mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i ksz­tał­towanie wizerunku,

Forma zajęć:

  • wykład,

  • case study,

  • zaję­cia warsztatowe

Comments are closed.