Agora++ 2014

W imie­niu stu­den­tów Insty­tutu Filo­zofii  zapraszamy do udzi­ału w even­cie eduka­cyjnym Agora++. W  piątek,  16. maja 2014 r. o godz. 10:00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Col­legium im. Flo­ri­ana Znanieck­iego przy ul. Sza­marzewskiego 89 stu­denci  zaprezen­tują efekty swo­jej pracy w ramach kursu tech­nik Pub­lic Relations.

Wys­tąpi­enia pub­liczne, anal­izy wiz­erunk­owe, film  pro­mu­jący nasz Insty­tut i wresz­cie orga­ni­za­cja samego eventu, to niek­tóre z ory­gi­nal­nych form zal­iczenia kursu.

Agora 2014

Comments are closed.