AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ

I Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne

AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ

Patronat honorowy JMR prof. Bronisława Marciniaka

Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filozofii UAM

Ciążeń, 21 – 23 czerwca 2013

sympozjum.amu.edu.pl

facebook.com/SympozjumFilozoficzne

Założenia programowe Sympozjum

Głównym celem konferencji jest pytanie o rolę i znaczenie wartości dla funkcjonowania sfery publicznej. Dość powszechnie przyjmowana dziś diagnoza o deaksjologizacji życia publicznego wymaga pogłębionej analizy. Dyskusje dotyczące kondycji sfery publicznej odsłaniają różnorodne problemy związane z mechanizmami jej kształtowania.

Organizujemy naszą konferencję z przekonaniem, że stanie się ona miejscem, gdzie teoretycy i praktycy będą mogli przedstawić swoje uwagi na temat aktualnej sytuacji życia publicznego oraz spytać o to, jaką rolę odgrywa w nim aksjologia. Szczególnie interesować nas będą dyskusje nad obecnością wartości (politycznych, etycznych, religijnych, estetycznych) oraz zaangażowania aksjologicznego w polskiej sferze publicznej. Jej celem jest wypracowanie takich innowacyjnych rozwiązań, które rozwijają kapitał społeczny, wiedzę i kompetencję oraz wzmacniają aktywne postawy na rzecz dobra wspólnego.

Jedną z dyscyplin, która dąży do uchwycenia i zrozumienia tych problemów, jest filozofia polityki. Jej uprawianie okazuje się tym samym niezbędnym składnikiem procesu rozumnej budowy życia publicznego. Mamy nadzieję, że refleksje, które wyłaniają się z obszaru filozofii polityki, obok charakteru czysto teoretycznego, mają także walor praktyczny, tj. generują zdolności mobilizowania do aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu tego, co publiczne.

Dyskusje i badania w ramach Sympozjum toczyć się będą wokół kilku kwestii problemowych:

  1. wartości obywatelskiego i społecznego zaangażowania,
  2. odpowiedzialności instytucji publicznych za kształtowanie polityki publicznej,
  3. mediów jako dyktatorów publicznego dyskursu,
  4. działań w zakresie CSR (Corporate Social Responsibility)

KONTAKT: aksjologie.konferencja@gmail.com

Comments are closed.