Studencka grupa badawcza – prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Studencka grupa badawcza – prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Temat: Modelowania świata społecznego

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Termin: semestr zimowy 2016/2017 (pierwsze zajęcia: zależnie od przebiegu rekrutacji prawdopodobnie w drugim tygodniu października)

Limit: 8 miejsc

Rekrutacja: Zgłoszenie do 10 października 2016 w formie e-maila na adres: brzech@amu.edu.pl wraz z krótkim uzasadnieniem. Selekcja zostanie dokonana na podstawie ogólnych kryteriów i warunków obowiązujących dla SGB na stronie IF UAM http://filozofia.amu.edu.pl/sgb/ 

Kryteria pomocnicze:

  1. zgłaszające się osoby powinny być zainteresowane tematyką zajęć obejmującą metodologię humanistyki  nauk społecznych, filozofię społeczeństwa i polityki oraz teorią społeczną;
  2. gotowe do udziału w dyskusjach, przygotowywaniem prezentacji, czytaniem tekstów oraz pisaniem krótkich tekstów naukowych;
  3. powinny znać język angielski w stopniu umożliwiającym zrozumienie i czytanie tekstów naukowych;
  4. preferowani przeze mnie będą studenci, którzy uczestniczyli już wcześniej w wykładach fakultatywnych.

Zaliczenie: uczestnictwo i aktywność w grupie badawczej; udział w przygotowaniu raportu końcowego (artykułu).     

Tematyka zajęć

Celem samodzielnej grupy badawczej jest przeanalizowanie wpływu przyjmowanych założeń teoretyczno-metodologicznych na konstruowany przez badaczy obraz/wycinek świata społecznego na przykładzie wybranych tekstów naukowych. Założenia te zrekonstruować można za pomocą następujących  przykładowych pytań/problemów:

  • jaki poziom (mikrospołeczny czy makrospołeczny) życia społecznego jest istotny w wyjaśnianiu zjawisk społecznych;
  • jakie jest miejsce i status założenia o racjonalności w wyjaśnianiu działań jednostki i grup społecznych;
  • jaki typ czynników (materialne, instytucjonalne, świadomościowe, itp.) uznaje się za główne w rozmaitych teoriach społecznych;
  • jaka jest rola przyjmowanej wizji świata społecznego (solidarystyczna vs. antagonistyczna),  na czym oparty jest ład społeczny oraz jego kryzys i załamanie.

Wspomniane pytania będą stanowić kryteria interpretacyjne w lekturze i analizie wybranych tekstów naukowych. Szczegółowy ich dobór zależeć będzie od składu i zainteresowań uczestników grupy badawczej. Lektura, analiza i dyskusja pozwoli na przeprowadzenie metodologicznej rekonstrukcji wybranych ujęć.  Końcowym celem jest przygotowanie dwóch raportów badawczych (artykułów), które będą podsumowaniem dyskusji toczonej na spotkaniach.

Literatura wybrana:

Benton Ted, Ian Craib, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław 1998.

Brzechczyn, Krzysztof, Strategies of Comparative Analysis in Historical-Comparative Sociology: An Attempt at an Explication within the Conceptual Framework of the Idealizational Theory of Science. W: G. Borbone, K. Brzechczyn (red.),  Idealization XIV: Models in Science. Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 108. Leiden/Boston: Brill/Rodopi, 2016, ss. 184-203.

Turner, Jonathan, Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN 2004

Nowak Leszek, Dynamika władzy. U podstaw teorii socjalizmu, t. III. Poznań: Nakom 1991.

Pawłowski Tadeusz, Pojęcia i metody współczesnej humanistyki. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum, 1977.

Pawłowski, Tadeusz Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa1986.

Sztompka Piotr, Socjologia  zmian społecznych. Kraków: Znak 2005.

Sztompka Piotr, (red.), Metodologiczne podstawy socjologii (wybór tekstów). Kraków, 1980.

Comments are closed.