Studencka grupa badawcza – dr hab. Piotr Przybysz

Studencka grupa badawcza – dr hab. Piotr Przybysz

Temat: Umysł w środowisku sztucznej inteligencji: O wpływie technologii cyfrowych na funkcje umysłu

Prowadzący: dr hab. Piotr Przybysz

Termin: semestr letni 2016 (pierwsze zajęcia: zależnie od przebiegu rekrutacji prawdopodobnie w pierwszym tygodniu marca)

Limit: 8 miejsc

Rekrutacja: Zgłoszenie do 26 lutego 2016 w formie e-maila na adres przybysz@amu.edu.pl wraz z krótkim uzasadnieniem. Selekcja zostanie dokonana na podstawie ogólnych kryteriów i warunków obowiązujących dla SGB na stronie IF UAM http://filozofia.amu.edu.pl/sgb/ 

Kryteria pomocnicze: (1) zgłaszające się osoby powinny być wyraźnie zainteresowane tematyką zajęć; (2) chętne do podejmowania wyzwań intelektualnych związanych z udziałem w dyskusjach, przygotowywaniem prezentacji, czytaniem tekstów oraz pisaniem artykułów; (3) powinny znać język angielski w stopniu umożliwiającym sprawne czytanie tekstów naukowych; (4) preferowani przeze mnie będą studenci, którzy uczestniczyli już wcześniej w moich zajęciach (wykładach obligatoryjnych lub fakultatywnych) i otrzymali ocenę min. 4.0.

Zaliczenie: uczestnictwo i aktywność w grupie badawczej; udział w przygotowaniu raportu końcowego (artykułu).     

Tematyka zajęć

Celem projektu jest przeanalizowanie i lepsze zrozumienie, w jaki sposób nowoczesne technologie cyfrowe wpływają na funkcjonowanie umysłu oraz jak oddziałują na aktywność mózgu ich użytkowników. Jak zmienia sie funkcjonowanie naszych umysłów w wyniku trwałego obcowania z komputerem, internetem, komunikatorami, portalami społecznościowymi? Wpływ ten przebadany zostanie na  dwóch płaszczyznach:

  • płaszczyźnie przyszłego rozwoju technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji oraz ich wpływu na życie i funkcjonowanie umysłowe ludzi (np. w jakim stopniu sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić inteligencję naturalną; zasady ewolucji maszyn cyfrowych; zagadnienia robotów bionicznych; doskonalenie komunikacji (inferfejsów) człowiek-maszyna itd.) 
  • płaszczyźnie obecnego wpływu technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji na życie i funkcjonowanie umysłowe ludzi (np. zagadnienie cyfrowej demencji i cyfrowego uzależnienia; wpływu korzystania z portali społecznościowych (np. facebook) i komunikatorów (np. twitter) na funkcje umysłowe, jak np. pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, np. myślenie asocjacyjne itd.)

Zadaniem dwóch zespołów, na które zostaną podzieleni biorący udział w zajęciach studenci, będzie przygotowanie prezentacji i tez do dyskusji, jakie będą odbywały się na spotkaniach grupy badawczej. Końcowym celem jest przygotowanie dwóch raportów badawczych (artykułów), które będą podsumowaniem dyskusji toczonej na spotkaniach.

Literatura wybrana

  • Nick Bostrom (2014). Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.
  • Nicholas Carr (2013). Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
  • Nicholas Carr (2015). The Glass Cage. Where Automation is Taking Us. London: The Bodely Head.
  • Susan Greenfield (2014) Mind Change. How Digital Technologies are Leaving Their Mark on our Brain. London: Random House.
  • Ray Kurzweil (2013). Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii.  Warszawa: Kurhaus Publishing.
  • Daniel Levitin (2014). The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information Overload. London: Penguin Books.
  • Manfred Spitzer (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci.  Słupsk: Dobra Literatura.

Comments are closed.