Home » Informacje dla wyjeżdżających

Informacje dla wyjeżdżających

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W przypadku osób, które uczestniczyły w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd w ramach E+. Pierwszeństwo przysługuje jednak wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.

Stawki stypendialne do poszczególnych krajów w roku akademickim 2022/23

Stawka zależy od kraju wyjazdu

  • Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja: 520 EUR
  • Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy: 500 EUR
  • Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry: 450 EUR
  1. stawki są uzupełnione o dodatek w przypadku osób, które w semestrze poprzedzającym wyjazd pobierają stypendium socjalne.

Niezależnie od otrzymywanego stypendium Erasmus+ student/ka może nadal otrzymywać stypendia dla najlepszych studentów, naukowe, rektora, socjalne, itp., jeżeli zostało/y mu ono przyznane na odrębnych zasadach.

 

Lista miejsc stypendialnych:

Wydział Filozoficzny oferuje kilkadziesiąt miejsc stypendialnych w ramach umów z 31 uczelniami partnerskimi z 15 krajów europejskich.

Sprawdź listę uczelni partnerskich

Kryteria kwalifikacji:

średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 – potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studentów o średniej ocen (aby je uzyskać skontaktuj się z mgr Aleksandrą Błaszkowską z Biura Obsługi Studenta);

znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;

dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym w ramach AMU-PIE;

dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu, aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych.

Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok. Warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale Filozoficznym w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

Uwaga: nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów magisterskich! We wszystkich przypadkach realizacja wyjazdu musi być zgodna z aktualnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID-19, obowiązującymi na UAM, w Polsce, w kraju docelowym i w instytucji przyjmującej.

Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ znajdują się pod adresem: https://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/308894/Zasady-Rekrutacji-E-2022.pdf

Harmonogram naboru na wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023:

I tura naboru:

07 III, środa (godz. 00:00) – 16 III, wtorek (godz. 23:59) – nabór wniosków zgłoszeniowych (aplikuj przez USOSweb).

18 III 2022 r. – rozstrzygnięcie I tury naborów.

II tura naboru:

21 III, poniedziałek (godz. 00:00) – 24 III, piątek (23:59) – nabór wniosków zgłoszeniowych (aplikuj przez USOSweb).

Osoby do kontaktu:

W sprawach dotyczących harmonogramu rekrutacji oraz szczegółowych zasad ubiegania się o stypendium E+ należy kontaktować się z pracownikami Wydziału:

prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern – koordynator wydziałowy programu Erasmus+ – cern(at)amu.edu.pl

mgr Filip Leszczyński – administrator wydziałowy programu Erasmus+ – filip.leszczynski(at)amu.edu.pl

Praktyki i staże Erasmus+

Regulamin praktyk Erasmus+