Etyka

Etyka

Najnowszy i jeden z najbardziej roz­wo­jowych kierunków studiów. Stanowi odpowiedź na potrzeby współczes­nego społeczeństwa. Rozwój biotech­nologii, degradacja środowiska, naras­ta­jące dys­pro­por­cje w dys­try­bucji dóbr mate­ri­al­nych zmieni­ają świat tak dynam­icznie, że już dzisiaj przes­ta­jemy rozu­mieć ter­aźniejs­zość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także reflek­sji potrzeba we wszys­t­kich sfer­ach życia pry­wat­nego
i społecznego. Szkol­nictwo potrze­buje wspar­cia, którego dostar­czą ksz­tałceni przez nas nauczyciele.

To nowy zawód z wielkimi per­spek­ty­wami. Uczel­nia będzie wspierać absol­wen­tów etyki przy zatrud­ni­a­niu w szkołach. Zawsze możesz jed­nak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle prob­lemów bio­m­e­dy­cznych, poli­ty­cznych i gospo­dar­czych czeka na rozwiązanie!

Program studiów I stopnia

Program studiów II stopnia

Rekrutacja

Comments are closed.