Filozofia

Filozofia

Pyta­nia o kondy­cję człowieczeństwa, o istotę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości, o sens i znacze­nie obser­wowanych fenomenów społecznych są zawsze aktu­alne. Umiejęt­ność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porząd­kować a także tłu­maczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy.

Wyposażymy Cię w narzędzia pozwala­jące sprawnie for­mułować najtrud­niejsze nawet swoje myśli, zrozu­mieć myśli innych, przekonać tych innych do myśli swoich. Umiejęt­ność log­icznego, anal­i­ty­cznego myśle­nia, zdol­ność inter­pre­tacji fenomenów kul­tury, świado­mość wyzwań współczes­nego świata, otwartość na dia­log – to wyz­naczniki nowoczes­nego human­isty a także elasty­cznego i dynam­icznego pra­cown­ika. Kładziemy nacisk na indy­wid­u­al­izm nace­chowany sza­cunkiem dla poglądów drugiego człowieka. Wyrazisz siebie i co więcej, zosta­niesz zrozumiany.

Program studiów I stopnia 2015/2016

Program studiów II stopnia 2015/2016

Rekrutacja

Comments are closed.