Home » Problemy filozoficzne – analizy i dyskusje / Philophical issues – analysis and discussions.

Problemy filozoficzne – analizy i dyskusje / Philophical issues – analysis and discussions.

Zespół prof. Piotra Orlika.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CEL – Zgodnie z planem na 2014 rok w ramach wieloletniego programu badawczego obejmującego wieloaspektową analizę istotnych problemów filozoficznych badania zostały zogniskowane na problematyce indyferencji. Zrealizowane zostały prace przebiegające dwutorowo. Po pierwsze, poddane zostały analizom i interpretacji dokonania wybranych filozofów oraz artystów w kontekście dwóch sposobów uobecniania indyferencji: antycypacji i retrospekcji. Po drugie, badaniom i dyskusjom poddany został problem filozoficznego znaczenia uczuć (na przykładzie ujęć Franza Brentana i Michała Sobeskiego).

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – realizowano badania o charakterze podstawowym.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Po pierwsze: w lutym 2014 r. ukazała się drukiem monografia autorska: Piotr Orlik, Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej. Tom I: Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji, Poznań 2013, 328 stron. Opracowane zostały również częściowo materiały, które wykorzystane zostaną w tomie drugim. Po drugie: (a) ukończona, złożona i skierowana do recenzentów została praca doktorska: Jakub Ruks, Koncepcja uczuć w dziełach Franza Brentana, (b) napisany oraz oddany do druku został tekst: Piotr Orlik, Znaczenie uczuć w „Filozofii sztuki” Michała Sobeskiego. Wyniki zaprezentowane w pierwszym tomie cyklu Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej znajdą zastosowanie i rozwinięcie w tomie następnym. Dokonane analizy problematyki indyferencji oraz koncepji uczuć mogą zostać podjęte i wykorzystane w dalszych badaniach problematyki (zwłaszcza przez osoby, których przedmiotem badań jest sfera emocjonalna).