Home » Przemiany sfery publicznej i politycznej w epoce globalizacji / Changes in public and political sphere in global age

Przemiany sfery publicznej i politycznej w epoce globalizacji / Changes in public and political sphere in global age

Zespół prof. Andrzeja Wawrzynowicza.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego S/P-B/NS/004 w 2014 r.

ZREALIZOWANE ZADANIA BADAWCZE: Cel 1. Aksjologiczna dynamika sfery publicznej. Cel 2. Wyzwania filozofii polityki. Cel 3. Wyzwania filozofii prawa i praw człowieka.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH: W ramach realizacji pierwszego celu Zespół dokonał wyznaczenia sfer praktyki i instytucji życia publicznego, w obszarze których aksjologia społeczna podlega intensywnym przeobrażeniom strukturalnym wskutek procesu globalizacji. Sposób realizacji celu obejmował teoretyczne badania nad wskazaną problematyką, zorganizowanie kompleksowej debaty naukowej w formie tematycznej konferencji oraz przygotowanie tekstów do druku w tomie pokonferencyjnym. W toku realizacji drugiego celu podjęto badania w zakresie filozofii polityki oraz teorii demokracji, analizując m.in. metodologiczne aspekty public policy i public relations oraz dostarczając nowej wykładni kluczowych toposów klasycznej filozofii politycznej i teorii społecznej. Realizacja trzeciego celu objęła analizę materiałów źródłowych z zakresu szczegółowej wykładni prawa oraz krytyczne badania porównawcze i teoretyczną syntezę uzyskanych wyników w postaci opracowań naukowych.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW: Publikacja tomu zbiorowego Aksjologia sfery publicznej oraz 1 monografii, 4 rozdziałów w monografiach w jęz. polskim, 2 rozdziałów w monografiach w jęz. obcym, 6 artykułów w czasopismach; 12 wystąpień na konferencjach krajowych; przygotowanie i koordynacja prac seminariów naukowych (specjalistycznych i transdyscyplinarnych) z udziałem badaczy z kraju i zagranicy.