Home » Teoria i filozofia komunikacji / Theory and philosophy of communication

Teoria i filozofia komunikacji / Theory and philosophy of communication

Zespół prof. Bolesława Andrzejewskiego.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego S/P-B/NS/006 w 2014 r.

CELE – W ramach metodologii historii komunikacji i komunikologii cel badawcze miały n-cy charakter: stworzenie metodologii badań nad komunikacją i komunikologią. Sposób realizacji: analiza, kwerenda, staż naukowo-badawczy w zagranicznym ośrodku akademickim, redakcja artykułów i tomów naukowych. (2) Najnowsze aspekty filozofii języka, znaku i znaczenia. Cel: identyfikacja nowych obszarów zastosowania filozofii języka. Sposób realizacji: przygotowanie artykułów naukowych i rozpraw doktorskich. (3) Rozwój teoretycznych podstaw hermeneutyki współczesnej. Cel: identyfikacja podstaw hermeneutyki współczesnej. Sposób realizacji: interpretacja, praca nad źródłami. Planowane efekty: 10 artykułów naukowych, tom zbiorowy lub indywidualne artykuły naukowe wystąpienia konferencyjne, pozyskanie grantu. Zakład ma też w planach wsparcie młodej kadry naukowej i kwerendę.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – konstruowanie oraz doskonalenie metodologii badań nad komunikacją społeczną. Sposób realizacji: Realizowane były kwerendy, wykłady naukowe i staże (Rzym, Cambridge). Pracownicy Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji uczestniczyli czynnie w konferencjach naukowych z referatami o tematyce komunikacyjnej (Wilno, Lizbona).

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Opublikowano jedenaście artykułów naukowych oraz monografię pt. „Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji”. Wydany został 24 numer rocznika naukowego: „Lingua ac Communitas”, zawierający problematykę filozoficzno-językową oraz komunikologiczną. Kontynuowana była realizacja grantu naukowego („Historia idei komunikacji”) oraz rozpoczęto realizację nowego grantu („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Otwarto 2 przewody doktorskie oraz zamknięto jeden przewód. (2) Filozofia języka, jej historia oraz najnowsze aspekty. Cel: Sięgano po historyczne oraz przywoływano najnowsze filozoficzne ujęcia języka. Wskazywano na społeczną funkcję języka. Prowadzono badanie antycznych teorii języka figuratywnego. Sposób realizacji: kontynuowane były badania w tym zakresie. Głoszone były wykłady, również zagraniczne (Kaliningrad). Opublikowanych zostało kilka artykułów w punktowanych czasopismach naukowych (m. in. w „Symbolae Europaeae”, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, „Peitho”). (3) Hermeneutyka i retoryka, ich wymiar historyczny i współczesny. Cel: Poszukiwano źródeł współczesnej teorii rozumienia oraz przydatność hermeneutyki w dzisiejszej kulturze. Prowadzono badania na temat związków między wyrazem a rozumieniem. Sposób realizacji: artykuły naukowe, wystąpienia klonferencyjne (Częstochowa), wykłady specjalistyczne (Warszawa).