Home » Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

filozofiapubliczna.amu.edu.pl

Redak­tor: Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

“Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to recenzowane czasopismo naukowo-edukacyjne poświęcone kształceniu w zakresie filozofii, etyki oraz edukacji demokratycznej i prawnej. U podstaw naszej wizji leży ideał uprawiania nauki publicznej, to znaczy łączącej elementy badawcze, dydaktyczne i realizację trzeciej misji Uniwersytetu, czyli współpracy z otoczeniem publicznym. W naszych zamierzeniach czasopismo ma stanowić transdyscyplinarną platformę, z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod dydaktycznych. W dziale przeznaczonym dla nauczycieli i uczniów szkół średnich prezentujemy wzorcowe opracowania wybranych zagadnień z podstawy programowej nauczania filozofii i etyki. Redaktorzy „Filozofii Publicznej i Edukacji Demokratycznej” żywią nadzieję, że inicjując to czasopismo, projektują zarazem wspólnotę badaczy, a wraz z nią pewien sposób życia, który określić można jako demokratyczny. Wspólnotę badaczy, uczącą i uczącą się, którą stanowią naukowcy i studenci, nauczyciele i uczniowie, a także obywatele zainteresowani rozwojem swoich kompetencji demokratycznych.