Home » Studia metodologiczne

Studia metodologiczne

studiametodologiczne.amu.edu.pl

Redak­tor: dr hab. Zei­dler Paweł, Prof. UAM

Stu­dia Metodolog­iczne są cza­sopis­mem naukowym poświę­conym bardzo sze­roko rozu­mi­anej prob­lematyce metodolog­icznej i zagad­nieniom związanym z inte­gracją różnych dyscy­plin naukowych. Są w nim pub­likowane artykuły z zakresu ogól­nej metodologii nauk, kon­cen­tru­jące się na anal­izie wyt­worów wiedzy naukowej oraz pro­ce­dur badaw­czych, stosowanych zarówno w naukach for­mal­nych, przy­rod­niczych jak i human­isty­cznych. Łamy cza­sopisma są również otwarte dla artykułów odnoszą­cych się do nauk, które dopiero ksz­tał­tują swoje metodolog­iczne pod­stawy takich jak: kog­ni­ty­wistyka, nauki medy­czne, nauki bada­jące zmi­any kli­matu czy nauki stosowane. Zgod­nie z panu­jącą ten­dencją Zespół Redak­cyjny Studiów Metodolog­icznych otwarty jest na artykuły zaw­ier­a­jące szczegółowe anal­izy typu case stud­ies, jeśli prowadzą one do ciekawych wniosków o charak­terze ogól­nym lub są ważne dla upraw­ia­nia danej dyscy­pliny naukowe.

ISSN: 0039-424X

Rada Naukowa:

Redakcja

 • Paweł Zeidler (redaktor naczelny)
 • Tomasz Rzepiński (sekretarz redakcji)
 • Kubicki Roman
 • Sójka Jacek
 • Wiśniewski Andrzej
 • Wrzosek Wojciech

Rada Naukowa

 • Zygmunt Bauman, (University of Leeds)
 • Piotr Bołtuć (University of Illinois)
 • Jerzy Brzeziński (UAM, Poznań)
 • Małgorzata Czarnocka (IFiS PAN, Warszawa)
 • Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)
 • Ryszard Grygorczyk (University of Montreal)
 • Waldemar Hanasz, (UKW, Bydgoszcz)
 • Elżbieta Kałuszyńska (UW-M, Olsztyn)
 • Krzysztof Łastowski (UAM, Poznań)
 • Sławomir Magala, Holandia (Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam)
 • Anna Pałubicka (UAM, Poznań)
 • Jan Such (UAM, Poznań)
 • Ryszard Wójcicki (PAN, Warszawa)