Home » Studenckie grupy badawcze

Studenckie grupy badawcze

Studenckie grupy badawcze (SGB) to oferta specjalistycznych wykładów fakultatywnych.

W roku akademickim 2016/2017 zajęcia w tej formie prowadzą:knowledge-1052014_1920

Cel powołania grup badawczych:

 • umożliwienie rozwoju naukowego najlepszym studentom studiów filozoficznych;
 • podniesienie jakości studiów poprzez wsparcie merytoryczne udzielone studentom pragnącym realizować projekty badawcze;
 • podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii;
 • działanie projakościowe;
 • akceleracja rozwoju młodej kadry;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach zadaniowych.

Warunki powołania studenckiej grupy badawczej:

 • studencka grupa badawcza pracuje przez jeden (30h) lub dwa semestry (60h);
 • zajęcia, w ramach których funkcjonują SGB traktowane są jako wykłady fakultatywne (forma zaliczenia: z/s, punktacja ECTS: 4 pkt);
 • maksymalny limit liczebności grupy określony jest na poziomie 8 osób;
 • po akceptacji “wniosku o powołanie SGB” pracownik wywiesza na stronie IF “ogłoszenie o rekrutacji”.

Formalne warunki uczestnictwa w SGB:

 • Średnia z dotychczasowych studiów wynosząca co najmniej 4.0;
 • W szczególnych przypadkach (np. wtedy gdy praca dyplomowa studentki/a dotyczy tematyki, która realizowana jest w ramach fakultetu, możliwe są odstępstwa od progu określającego wysokość średniej ocen);
 • W skład grupy badawczej mogą wchodzić studenci wszystkich lat studiów II stopnia, oraz studenci studiów I-go stopnia, po ukończeniu pierwszego semestru nauki;
 • Warunkiem przyjęcia do SGB jest znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów zaleconych przez opiekuna. Kompetencje językowe sprawdzane są przez prowadzącego zajęcia;
 • Student/ka składa aplikację do opiekuna danego przedmiotu fakultatywnego SGB. Opiekun na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej decyduje o przyjęciu studenta do grupy zajęciowej

Dodatkowe profity:

 • Na stronie IF osobna zakładka “Studenckie grupy badawcze” obok “Pracowników” i “Doktorantów”;
 • Najlepsze raporty końcowe publikowane będą w piśmie studenckim “Preteksty”, na zasadach uzgodnionych z redakcją czasopisma.