Home » Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak

Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak

Projekt badawczy pt. “Ewolucja jaźni. Przyczynek do rewizji posthumanizmu”      (program OPUS 9, nr 2015/17/B/HS1/02381, Narodowe Centrum Nauki, kierownictwo i wykonawstwo: prof. zw. dr hab. Ewa Nowak, termin realizacji: 20.10.2019)

Oprócz przygotowywanej monografii końcowej w j. angielskim (Advancing the Human Self. Do Technologies Make Us “Posthuman?, in prep. 2019) podczas realizacji projektu badawczego i heurystycznych aplikacji jego wyników powstał także cykl artykułów naukowych, odbyły się seminaria i konferencje:

2018:

 •  prof. Ewa Nowak wygłosiła referat na międzynarodowej konferencji naukowej “Third Canadian International Conference on Advances in Education, Teaching & Technology EDUTEACH2018” (28-30 lipca 2018) pt. “Autonomous social robots as co-learners in the ethics course?”. Prezentowała na niej eksperyment myślowy i strategię niwelowania przewagi sztucznej inteligencji nad ludzką pod względem autonomii i procesów decyzyjnych o konsekwencjach praktycznych. Wyposażenia autonomicznej sztucznej inteligencji w kompetencje etyczne może uczynić z niej sprzymierzeńca ludzkości zamiast uszczuplać normatywną tożsamość człowieka. Sztuczna inteligencja może się uczyć; optymalnym środowiskiem edukacyjnym byłaby eksperymentalna interakcja z podmiotami ludzkimi. Dotąd interakcje człowiek – robot stosowano terapeutycznie wśród dzieci autystycznych. Cel eksperymentu myślowego autorki byłby edukacyjny.
 • prócz tego zorganizowano doktorancką grupę badawczą eksplorującą rolę bioniki, technologii cyfrowych, aplikacji i gier w kompensowaniu niepełnosprawności i wzmacnianiu upodmiotowieniu (empowerment) (grupa przygotowuje cykl artykułów/dział tematyczny w punktowanym czasopiśmie naukowym)
 •  z publikacji ukazał się artykuł pt. “Tożsamość Todda. Mózg między filozoficzną neurosferą a literacką (meta)fikcją” (E. Nowak) w czasopiśmie Poznańskie Studia Polonistyczne, Vol. 3/2018, tom monograficzny “Pisarze i mózg” pod red. naukową A. Grodeckiej, ss. 63-86.

2017

 •  w dniach 23-26 marca 2017 E. Nowak uczestniczyła w międzynarodowym kongresie “Issues in Contemporary Phenomenology” (Warszawa) z prezentacją pt. “Does allotransplantation contribute to the growth of embodied self?”
 • w dniach 15-18 maja 2017 E. Nowak (wraz z dr. Roberto Franzini Tibaldeo i dr. Piotrem Rosołem oraz grupą doktorantów i gości programu Erasmus) zorganizowała międzynarodowy workshop i konferencję naukową poświęconą wzmacnianiu biokondycji ludzkiej w świetle techniki pt. “Augmented life: updating Hans Jonas”, popularyzującą jej własne badania i konfrontującą je z pokrewnymi badaniami.
 •  w dniach 23-25 listopada 2017 gościła na międzynarodowym sympozjonie “Was gilt? Symposium zum Ehren von Hans Jonas” w Berlinie z prezentacją pt. “Zwischen Tier und Engel: Verantwortung für das menschliche Potenzial”  oraz w charakterze panelistki.
 • prowadzoną przez siebie DGB (doktorancką grupę badawczą) “Somatyzm” Ewa Nowak poświęciła tożsamości psychosomatycznej w świetle techniki/technologii, nowej fenomenologii i koncepcji jaźni ucieleśnionej. Wszyscy uczestnicy opublikowali artykuły naukowe, zredagowano też dział tematyczny czasopisma “Filozofia i Nauka”, t. 1/2017, zapraszając do współpracy autora zagranicznego. Artykuły “Ustrój cielesny w doświadczeniu międzypodmiotowym: zrozumieć fenomen allotransplantacji” (Ewa Nowak) oraz artykuł współautorski “Organizm i wolność. Filozofia życia i etyka nauk o życiu” (Ewa Nowak & Roberto Franzini Tibaldeo) wykazano w dorobku upowszechniającym wyniki badań.
 • artykuł pt. “Can human and artificial agents share autonomy and categorical imperative–based ethics, and moral selfhood?” (E. Nowak) ukazał się w czasopiśmie Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Vol. 2(2017), ss. 168-208.
 • artykuł pt. “Ciała w glorii. Z antropologicznego archiwum estetyzacji” E. Nowak opublikowała w czasopiśmie Estetyka i Krytyka – Polish Journal of Aesthetics, Vol. 45(2)2017,ss. 103-118.
 • artykuł pt. “Antropologia niepełnosprawności. Narodziny, schyłek i odrodzenie paradygmatu” opublikowała w czasopiśmie Ruch Filozoficzny, Vol. 3(2017), ss. 137-157.
 • by implementować ustalenia badawcze, Ewa Nowak podjęła współpracę badawczą dotyczącą podmiotowości autonomicznej sztucznej inteligencji vs. ludzkiej podmiotowości z badaczem niemieckim (w trakcie aplikacji o stypendium DAAD na pobyt badawczy na UAM na 2019/20).

2016

 •  w dniach 16-19 maja 2016 E. Nowak wraz z prof. Mario Marino (Technische Univ. Cottbus) zorganizowała ogólnopolskie seminarium naukowe dla grupy doktorantów pt. “Anthropology and Controversy”, by skonfrontować definicje człowieka w antropologii I połowy XX w. ze współczesnymi wyzwaniami technicznymi (zwł. definicję A. Gehlena)
 • w dniach 25-20 lipca 2016 uczestniczyła w międzynarodowej konferencji “Speaking, listening, and democracy” (Universität Konstanz) z prezentacją pt. “Non-egological mind: Opening cognition in face of interhuman alterity and plurality”. Podczas towarzyszącej konferencji kwerendy autorka pracowała w Hans Jonas Archiv i odwiedziła Martin Heidegger Archiv w Meßkirch.
 • rozdział pt. “Jaźń jako pacjent chroniczny” (E. Nowak) ukazał się w monografii zbiorowej pod red. naukową A. Warmbier pt. Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna. Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 207-224.
 • artykuł pt. “Abyście się wzmacniali i przedłużali życie na ziemi. Eschatologia doskonałości, rygory nidda i skandal higieny rasowej w okresie 1850-1945″ (E. Nowak) ukazał się w czasopiśmie Ethics in Progress, Vol. 7(1) 2016, ss. 103-117.

Projekt NPRH 1bH 15041683 Dziedzictwo Marka J. Siemka. Archiwizacja, edycja, interpretacja” (finalizacja 2019)

 • redakcja naukowa tomu pt. Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie (w druku, 2019)

redakcja naukowa tomu Inedita (w przygotowaniu)

Kontynuacja badań z grupą konstancką oraz nowo powołanym zespołem badawczym MCO East-West Research Group (kompetencja moralna, kompetencje dyskursywne, kompetencja normatywna, społeczna odpowiedzialność zdrowotna)

 • badania w toku (7 krajów)
 • prace ostatnio wydane lub złożone do druku (wybór):

– E. Nowak, “Transcendentalne pryncypium prawa: obowiązywanie vs. przymus”, w: Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie (w druku, 2019);

– E. Nowak, “Wittgenstein: od etyki do ślepego stosowania reguł i z powrotem”. Ethics in Progress, Vol. 9(2018), No. 2, ss. 131-161.

– W. Boratyński, E. Nowak et al. “Examining Lay People’s vs. University Students’ Perspectives on Organ Donation and Improving Health Communication in Poland “. Ethics in Progress, Vol. 9(2018), No. 2, ss. 99-117.

Link: https://pressto.amu.edu.pl